Zarządzenia Dziekana i procedury

ZD-17

08-04-2021

Zarządzenie nr 17 - Wprowadzanie procedur Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

ZD-17

03-03-2022

Zarządzenie nr 21 - w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 17 w sprawie wprowadzanie procedur Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

O1-1

08-04-2021

Zasady dokumentowania i oceny osiągniętych efektów uczenia się w przedmiocie/module

O1-2

08-04-2021

Zasady oceny efektów uczenia się oraz okresowych przeglądów programów studiów przez interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych

O1-3

08-04-2021

Zasady zgłaszania uwag i zmian do programów studiów

O2-1

08-04-2021

Zasady planowania rozkładów zajęć dydaktycznych

O2-2

08-04-2021

Zasady planowania i organizacji sesji egzaminacyjnych

O2-3

08-04-2021

Zasady kontroli zajęć dydaktycznych

O2-4

08-04-2021

Zasady planowania i kontroli terminów konsultacji studentów z nauczycielami

O2-5

03-03-2022

Zasady realizacji i zaliczenia praktyki programowej

O2-6

03-03-2022

Zasady przebiegu procesu dyplomowania i przeprowadzania egzaminu dyplomowego

O3-1

08-04-2021

Zasady badania i oceny bazy laboratoryjnej oraz materialnej do realizacji dydaktyki

O3-2

08-04-2021

Dobór kadry dydaktycznej do realizacji zajęć oraz doskonalenie kompetencji zawodowych

O3-3

08-04-2021

Zasady wyboru przedmiotów obieralnych

O3-4

08-04-2021

Zasady wyboru specjalności

O3-5

08-04-2021

Zasady przygotowania i realizacji indywidualnego programu studiów oraz indywidualnej organizacji studiów

O3-6

08-04-2021

Przeciwdziałanie złym praktykom w postępowaniu nauczyciela i studenta oraz zapobieganie niszczeniu mienia Uczelni

O3-7

08-04-2021

Organizacja procesu dydaktycznego studentów z niepełnosprawnością

O3-8

08-04-2021

Zasady przenoszenia zajęć dydaktycznych

O4-1

08-04-2021

Zasady oceny warunków socjalnych na Wydziale

O5-1

08-04-2021

Zasady oceny dostępu do informacji o procesie kształcenia

O5-2

03-03-2022

Zasady obiegu i przechowywania dokumentacji potwierdzającej uzyskanie efektów uczenia się
O6-1 08-04-2021Zasady obsługi wyjazdów szkoleniowych i dydaktycznych studentów i pracowników Wydziału w ramach programów zagranicznych i krajowych
O6-2 08-04-2021Zasady realizacji kształcenia studentów i pracowników spoza Uczelni w ramach programów zagranicznych i krajowych
O7-1 08-04-2021Zasady badania rynku pracy w obszarze zgodnym z kierunkami studiów