Zarządzenia Dziekana i procedury

ZD-15

09-07-2018

Zarządzenie nr 15 - Wprowadzanie procedur Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

O1-1

09-07-2018

Zasady dokumentowania i oceny osiągniętych efektów kształcenia w przedmiocie/module

O1-2

09-07-2018

Zasady oceny efektów kształcenia oraz okresowych przeglądów programów studiów przez interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych

O1-3

09-07-2018

Zasady zgłaszania uwag i zmian do programu studiów i programu kształcenia

O2-1

09-07-2018

Zasady planowania rozkładów zajęć dydaktycznych

O2-2

09-07-2018

Zasady planowania i organizacji sesji egzaminacyjnych

O2-3

09-07-2018

Zasady kontroli zajęć dydaktycznych

O2-4

09-07-2018

Zasady planowania i kontroli terminów konsultacji studentów z nauczycielami

O2-5

09-07-2018

Zasady realizacji i zaliczenia praktyki programowej

O2-6

09-07-2018

Zasady przebiegu procesu dyplomowania i przeprowadzania egzaminu dyplomowego

O3-1

09-07-2018

Zasady badania i oceny bazy laboratoryjnej oraz materialnej do realizacji dydaktyki

O3-2

09-07-2018

Dobór kadry dydaktycznej do realizacji zajęć oraz doskonalenie kompetencji zawodowych

O3-3

09-07-2018

Zasady wyboru przedmiotów obieralnych

O3-4

09-07-2018

Zasady wyboru specjalności

O3-5

09-07-2018

Zasady przygotowania i realizacji indywidualnego planu studiów i programu kształcenia oraz indywidualnej organizacji studiów

O3-6

09-07-2018

Przeciwdziałanie złym praktykom w postępowaniu nauczyciela i studenta oraz zapobieganie niszczeniu mienia Uczelni

O3-7

09-07-2018

Procedura przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kandydatów na studia drugiego stopnia

O3-8

09-07-2018

Organizacja procesu dydaktycznego studentów niepełnosprawnych

O3-9

09-07-2018

Zasady przenoszenia zajęć dydaktycznych

O4-1

09-07-2018

Zasady oceny warunków socjalnych na Wydziale

O5-1

09-07-2018

Zasady oceny dostępu do informacji o procesie kształcenia

O5-2

09-07-2018

Zasady obiegu i przechowywania dokumentacji potwierdzającej uzyskanie efektów kształcenia

O6-1

09-07-2018

Zasady obsługi wyjazdów szkoleniowych i dydaktycznych studentów i pracowników Wydziału w ramach programów zagranicznych i krajowych

O6-2

09-07-2018

Zasady realizacji kształcenia studentów i pracowników spoza Uczelni w ramach programów zagranicznych i krajowych

O7-1

09-07-2018

Zasady badania rynku pracy w obszarze zgodnym z kierunkami studiów