Wymagane dokumenty

 

1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego stopnia zobowiązany jest złożyć w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:

 1. ankietę osobową - wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR);
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości/kserokopię świadectwa dojrzałości i aneks/kserokopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu lub przedmiotów (oryginały dokumentów do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej).
  Kandydat ze statusem Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) - jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się doręczenia kopii świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie,
 3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia;
 4. aktualną kolorową fotografię spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisaną: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersję elektroniczną zdjęcia, którą należy przesłać przez ISR;
 5. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
 6. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (wydruk z ISR);
 7. zaświadczenia złożenia kompletu dokumentów (wydruk z ISR);
 8. zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu - laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

 

2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia drugiego stopnia zobowiązany jest złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:

 1. ankietę osobową - wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR);
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich - oryginał do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz kserokopia suplementu lub wypisu z przebiegu studiów (ewentualnie zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego);
 3. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów - w przypadku gdy brak takiej informacji w suplemencie lub indeksie;
 4. indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię - w przypadku kandydatów nieposiadających suplementu;
 5. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia;
 6. aktualną kolorową fotografię spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisaną: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersję elektroniczną zdjęcia, którą należy przesłać przez ISR;
 7. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
 8. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (wydruk z ISR);
 9. zaświadczenia złożenia kompletu dokumentów (wydruk z ISR). 

UWAGA!

Dokumenty z Internetowego Systemu Rekrutacji można wydrukować po zakwalifikowaniu kandydatów do przyjęcia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.