Wymagane dokumenty

  1. ankieta osobowa wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK),
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich – oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej, oraz kserokopie suplementu lub wypisu z przebiegu studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów. uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów,
  3. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów - w przypadku gdy brak takiej informacji w suplemencie lub indeksie,
  4. indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię – w przypadku kandydatów nieposiadających suplementu,
  5. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obra­nym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (skierowanie na badania lekarskie będzie można pobrać w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla danego kierunku, badania lekarskie nie są wymagane na kierunkach: architektura, ekonomia, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia),
  6. jedna fotografia (aktualna kolorowa, spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL), oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy przesłać przez IRK,
  7. dowód  wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy wygenerowany z IRK,
  8. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z IRK),
  9. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z IRK),
  10. dokument tożsamości (do wglądu komisji rekrutacyjnej).

UWAGA!

Ankieta osobowa, oświadczenie o gotowości podjęcia studiów, zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów dostępne będą do wydruku w IRK  dla kandydata po zmianie przez komisję rekrutacyjną statusu na "zakwalifikowany do przyjęcia" (od 22 lutego 2022 r.)