Wymagane dokumenty

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW NA STUDIA I STOPNIA
·  ankieta osobowa - formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK),

·  kserokopia świadectwa dojrzałości  (oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej), z tym że:

  • kandydat z „nową maturą” (egzamin, którego wynik wyrażony jest w skali 0-100), który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdawał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych – także aneks do świadectwa dojrzałości,
  • kandydat ze „starą  maturą” (egzamin, którego wynik wyrażony jest w skali od 2 do 5 lub od 1do 6), który podwyższył wynik egzaminu dojrzałości lub zdawał egzamin dojrzałości z przedmiotów dodatkowych - także zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
  • kandydat ze statusem matury międzynarodowej IB lub matury europejskiej EB – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się dostarczenia kopii świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie,
  • kandydat legitymujący się dyplomem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplomem zawodowym nauczanym na poziomie technika - kserokopię tego dyplomu (oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej)

·  jedna fotografia  (aktualna kolorowa, spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy złożyć przez IRK

·  oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z IRK),

·  kserokopia zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich (oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej),

·  dokument tożsamości (do wglądu komisji rekrutacyjnej).

Uwaga!

ankieta osobowa, oświadczenie o gotowości podjęcia studiów
dostępne będą do wydruku w IRK po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA STUDIA II STOPNIA

·  ankieta osobowa wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK),

·  kserokopia dyplomu ukończenia studiów (inżynierskich, licencjackich lub magisterskich) – oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej, oraz kserokopię suplementu lub wypisu z  przebiegu studiów lub zaświadczenie  o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wynik ukończenia studiów,

·  zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów - w przypadku gdy brak takiej informacji w suplemencie lub indeksie,

·  jedna fotografia (aktualna kolorowa, spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL), oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy przesłać przez IRK,

·  oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z IRK),

·  dokument tożsamości (do wglądu komisji rekrutacyjnej).

Uwaga!

ankieta osobowa, oświadczenie o gotowości podjęcia studiów,
dostępne będą do wydruku w IRK po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.