Erasmus

Erasmus+ na WTMiT

Koordynator wydziałowy Programu Erasmus+ na WTMiT: dr hab. inż. Zbigniew Sekulski, prof. ZUT
Budynek główny WTMiT, pokój: 222 (II piętro)
Adres e-mail: zbigniew.sekulski@zut.edu.pl
Strona internetowa: www.zbych.zut.edu.pl

Koordynator wydziałowy programu Erasmus+ jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym upoważnionym przez Dziekana do prowadzenia spraw związanych z realizacją programu. Koordynator wydziałowy inicjuje i koordynuje zawieranie umów z partnerami zagranicznymi. We współpracy z koordynatorem uczelnianym informuje władze, pracowników i studentów wydziału o celach, możliwościach i zasadach organizacyjnych i finansowych programu Erasmus+. Bierze udział w procedurze kwalifikacji studentów na stypendia Programu, przyjmuje kartę zgłoszeniową, pomaga sporządzić porozumienie o programie studiów odbywanych w uczelni partnerskiej, zatwierdza, w porozumieniu z Dziekanem, program studiów oraz wykaz zaliczeń, podpisuje z wyjeżdżającym stypendystą umowę student-uczelnia. Kontakt z koordynatorem jest niezbędny w trakcie pobytu za granicą a także po powrocie ze stypendium. Koordynatorowi bowiem należy przedstawić wykaz przedmiotów zaliczonych w uczelni partnerskiej aby po akceptacji Dziekana uzyskać zaliczenie okresu studiów odbytych za granicą w uczelni macierzystej.

Współpracując z uczelniami partnerskimi koordynator wydziałowy: przygotowuje i przekazuje dokumenty (umowy dwustronne, wnioski zgłoszeniowe stypendystów (studentów, nauczycieli akademickich, pracowników administracji), porozumienia o programie zajęć (Learning Agreement), zaświadczenia o czasie pobytu i liczbie przeprowadzonych zajęć dydaktycznych; monitoruje wymianę; gromadzi informacje; współpracuje we wzajemnym promowaniu uczelni partnerskich.

Uczelniana strona internetowa programu Erasmus+ jest dostępna pod adresem:
http://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/menu-poziome/aktualnosci.html

Listę uczelni partnerskich współpracujących z Wydziałem można znaleźć pod adresem:
www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/uczelnie-partnerskie/wtmit.html

Studia i praktyki zagraniczne. Przewodnik dla studentów:
Student Guidebook 2015 by Erasmus Student Network


1. Erasmus? Co to takiego?

Program Erasmus umożliwi Ci odbycie części studiów za granicą.

Erasmus to finansowany ze środków Unii Europejskiej program edukacyjny umożliwiający między innymi wyjazdy studentów za granicę na część studiów i na praktykę.

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy edukacyjnej między uczelniami.

Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę edukacyjną szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach edukacyjnych wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995-2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a w latach 2007-2013 był częścią programu "Uczenie się przez całe życie" (LLP - the Lifelong Learning Programme), programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. W latach 2014-2020 program funkcjonuje pod nazwą Erasmus+ wspierając działania w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu "Uczenie się przez całe życie", programu "Młodzież w działaniu", Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.


2. Możliwości udziału studentów w Erasmusie.

Najbardziej popularną formą udziału studentów w Erasmusie są wyjazdy do innych krajów uczestniczących w programie. Studenci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

 • na studia - do zagranicznej szkoły wyższej współpracującej z uczelnią macierzystą studenta;
 • na praktykę - do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji współpracującej z uczelnią studenta.

Można wyjechać jeden raz na studia i jeden raz na praktykę. Istnieją też inne możliwości skorzystania z wymiany i współpracy międzynarodowej. Studenci mogą uczestniczyć w kursach intensywnych Erasmusa - jeżeli w danym projekcie tego typu bierze udział ich wydział, a kurs dotyczy ich dziedziny studiów. Mogą także uczęszczać na zajęcia prowadzone przez zagranicznych wykładowców lub specjalistów przyjeżdżających na ich uczelnię w ramach Erasmusa.


3. Kto może skorzystać z wyjazdów studenckich Erasmusa?

O wyjazd w ramach Erasmusa mogą ubiegać się studenci zarejestrowani na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub doktora. Jest jeszcze jeden warunek ubiegania się o wyjazd: uczelnia/wydział do którego student zamierza wyjechać musi faktycznie brać udział w Erasmusie, to znaczy współpracować z zagranicznymi uczelniami albo instytucjami w ramach tego programu a w szczególności musi być zawarta dwustronna umowa o współpracy pomiędzy WTMiT a uczelnią/wydziałem wybranym przez studenta.


4. Udział studentów studiujących w trybie niestacjonarnym.

O wyjazd w ramach Erasmusa mogą się także ubiegać osoby studiujące w trybie niestacjonarnym.


5. Gdzie ubiegać się o wyjazd?

Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy studentów i samodzielnie prowadzą rekrutację i ocenę kandydatów, organizują wyjazdy i wypłacają stypendia. Student WTMiT może ubiegać się o wyjazd na studia albo na praktykę w ramach programu Erasmus tylko w swoim macierzystym wydziale tzn. Wydziale Techniki Morskiej i Transportu. Do organizowania wyjazdów studentów Dziekan wydziału wyznaczył Pełnomocnika ds Dydaktycznej Współpracy z Zagranicą, który pełni także funkcję Koordynatora programu Erasmus. Obecnie jest nim dr inż. Zbigniew Sekulski.

Rekrutacja stypendystów Erasmusa prowadzona jest na uczelni centralnie ze znacznym udziałem Wydziału.

Szczegółowe informacje o możliwościach udziału w Erasmusie dostępne są na stronie internetowej ZUT, Wydziału, u wydziałowego albo uczelnianego koordynatora Erasmusa lub w Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą.


6. Do jakich krajów można wyjechać?

Jako stypendysta Erasmusa możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W Erasmusie biorą udział: kraje członkowskie UE, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandia, Lichtenstein i Norwegia, Szwajcaria oraz 2 kraje kandydujące - Chorwacja i Turcja.


7. Na jakie uczelnie można wyjechać na część studiów?

Wymianę studentów w Erasmusie mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmusa, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu.

Możesz planować wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni, która zawarła z Wydziałem porozumienie o współpracy w tym programie, czyli do uczelni partnerskiej. Musi to być szkoła wyższa znajdująca się w kraju uczestniczącym w Erasmusie. Możesz odbyć część studiów na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiujesz, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej.

Obecnie Wydział prowadzi współpracę edukacyjną a w tym wymianę studentów z następującymi uczelniami zagranicznymi:

 • Belgia, Universite de Liege
 • Chorwacja, College of Occupational Safety and Health, Zagreb
 • Finlandia, Kotka University of Applied Sciences
 • Hiszpania, Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona
 • Hiszpania, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
 • Litwa, Klaipeda University
 • Niemcy, Technische Universitat Hamburg-Harburg
 • Niemcy, Universitat Rostock
 • Niemcy, Fachhochschule Stralsund
 • Portugalia, Universidade de Lisboa
 • Turcja, Istanbul Technical University
 • Turcja, Piri Reis University, Istanbul
 • Turcja, Yildiz Technical University, Istanbul
 • UK, Southampton Solent Univeristy
 • Węgry, Budapest University of Technology and Economics
 • Włochy, Universita degli Studi di Genova, Genua.

8. Do jakich instytucji można wyjechać na praktykę?

Możesz wyjechać na praktykę do przedsiębiorstwa lub instytucji zagranicznej, która zgodziła się przyjąć Cię na praktykę w ramach Erasmusa. Przed Twoim przyjazdem przedsiębiorstwo/instytucja przyjmująca musi podpisać dokument "Porozumienie o programie praktyki" (Training agreement).

Tak jak w przypadku uczelni, instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Erasmusie.


9. Na jak długo można wyjechać na studia?

Na okres od 3 do 12 miesięcy, w obrębie jednego, tego samego roku akademickiego. Staramy się wysyłać studentów na okres stanowiący pewną zamkniętą część programu studiów, którą łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr.


10. Na jak długo można wyjechać na praktykę?

Tak samo, jak w przypadku wyjazdów na studia - na okres od 3 do 12 miesięcy, w obrębie jednego, tego samego roku akademickiego.


11. Czy student wyjeżdżający na studia musi po powrocie zaliczyć przedmioty, które w tym samym czasie studiują studenci pozostający na Wydziale?

Nie. W okresie wyjazdu studenta obowiązuje go indywidualny program studiów, który zawiera tylko przedmioty ujęte dokumencie 'Porozumienie o wymianie zajęć' (Learning Agreement) zawartym między Wydziałem i uczelnią zagraniczną, na której studiuje student. Oznacza to, że student nie jest zobowiązany do zaliczenia przedmiotów ujętych w planie studiów w okresie, w którym odbywa on studia na uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus.


12. Czy stypendysta Erasmusa otrzymuje wsparcie finansowe na okres wyjazdu?

Student wyjeżdżający na studia lub praktykę w ramach Erasmusa otrzymuje stypendium finansowe. Wysokość stypendium zależy przede wszystkim od kosztów utrzymania w kraju do którego student wyjeżdża.


13. Prawa i obowiązki stypendysty Erasmusa

Wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa zawiera Karta Studenta Erasmusa. Student otrzymuje egzemplarz Karty przed wyjazdem, zwykle po podpisaniu umowy dotyczącej wyjazdu.


14. Ilu studentów skorzystało dotychczas z programu Erasmus?

Dotąd na studia w zagranicznych uczelniach partnerskich wyjechało 30 studentów Wydziału. Cztery osoby odbyły praktykę zagraniczną w ramach programu.

Wydział cieszy się również popularnością wśród studentów uczelni zagranicznych. Na studia przyjechało do nas dotychczas 240 studentów.