Badania naukowe

 

Wydział Techniki Morskiej i Transportu to ważny ośrodek naukowo-badawczy regionu Pomorza Zachodniego pracujący na rzecz przemysłu i gospodarki morskiej. Znaczna część potencjału intelektualnego Wydziału zaangażowana jest oprócz działalności dydaktycznej w realizację badań naukowych. Ich efektem są między innymi patenty i prawa ochronne. Wykonano szereg prac naukowo-badawczych na potrzeby przemysłu, przede wszystkim okrętowego.

Zakres badań naukowych prowadzonych na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu jest ukierunkowany głównie na potrzeby przemysłu morskiego i transportu powierzchniowego ze szczególnym uwzględnieniem transportu wodnego i obejmuje problemy, które są przedmiotem zainteresowania zarówno przedsiębiorstw, terenowych organów samorządowych, jak i organów administracji państwowej. Szereg opracowań różnorodnych urządzeń i programów komputerowych znalazły praktyczne zastosowanie w gospodarce.

Znaczna część potencjału intelektualnego Wydziału Techniki Morskiej i Transportu zaangażowana jest w rozwiązywanie problemów technicznych na rzecz przedsiębiorstw działających w obszarze gospodarki morskiej. Rezultaty prac badawczych Wydziału znalazły szerokie zastosowanie w budownictwie okrętowym, ochronie środowiska w szczególności środowiska morskiego, ochrony przeciwpożarowej obiektów morskich, wibroakustyki i ochrony akustycznej obiektów morskich, morskim przemyśle wydobywczym, technikach transportowych.

Wydział Techniki Morskiej i Transportu bierze aktywny udział w pracach wielu instytucji krajowych i międzynarodowych, m. in. kilku zespołów i komitetów PAN, radach technicznych: Polskiego Rejestru Statków, Centrum Techniki Okrętowej oraz Lloyd's Register. Dzięki temu zespoły badawcze uczestniczą w międzynarodowej współpracy w zakresie rozwoju techniki morskiej. Systematycznie rosnący stopień złożoności i trudności tematyki badawczej w dziedzinie techniki i technologii budownictwa okrętowego oraz transportu wodnego, powoduje wzrost znaczenia (w miarę postępu wiedzy) wysoko wykwalifikowanego zespołu badawczego Wydziału, dysponującego wyspecjalizowanymi laboratoriami wyposażonymi w nowoczesną aparaturę badawczą.

Wydział Techniki Morskiej i Transportu dysponuje unikatowymi laboratoriami badawczymi, do których należą: akredytowane laboratorium badań własności pożarowych materiałów, laboratorium wibroakustyki i akustyki, laboratorium chłodnictwa i klimatyzacji, symulator siłowni okrętowych, laboratorium projektowania konstrukcji okrętów, laboratorium komputerowych metod mechaniki konstrukcji, laboratorium techniki głębinowej i ruchome laboratorium monitorowania prac podwodnych, pracownia urządzeń termoelektrycznych.

Wykorzystując istniejącą bazę naukową i potencjał zespołów badawczych, Wydział Techniki Morskiej i Transportu prowadzi prace naukowo-badawcze w następujących obszarach badań naukowych:

  • oceanotechnika: projektowanie i optymalizacja konstrukcji jednostek pływających, metody modelowania matematycznego i prognozowania właściwości morskich i napędowo-sterowych statków z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa i niezawodności, zastosowanie innowacyjnych materiałów i nowoczesnych technologii w procesach budowy i remontu systemów i środków transportu wodnego, projektowanie i technologia budowy statków LNG, projektowanie, budowa i badania bezzałogowych pojazdów głębinowych, techniki pozyskiwania surowców z szelfu i dna morskiego, technologie pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych w strefie morskiej, badania dynamiki układów napędowych, rozwój metod projektowania energooszczędnych i proekologicznych siłowni okrętowych oraz projektowanie systemów utylizacji energii odpadowej statku, możliwości aplikacyjne systemów trigeneracyjnych na obiektach morskich, rozwój metod modelowania procesów termodynamicznych, badania z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów morskich i lądowych, projektowanie systemów bezpieczeństwa środków transportu wodnego i lądowego oraz badania cech pożarowych materiałów, badania efektów wektorowych i zjawisk energetycznych w akustycznym polu przepływowym, badania okrętowych i portowych systemów przeładunku i transportu, komputerowa analiza niezawodności i bezpieczeństwa maszyn i urządzeń oraz badania sprawności energetycznej napędów hydrostatycznych, analiza numeryczna konstrukcji oraz zastosowanie metod numerycznych do obliczania połączeń elementów maszyn, badania i analiza efektywności energetycznej chłodnicowców, zbiornikowców LNG i kontenerów chłodniczych, badania i wdrożenie energooszczędnych rozwiązań technicznych w chłodnictwie i klimatyzacji oraz prototypów termoelektrycznych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
  • transport: zastosowanie ewolucyjnych metod optymalizacji do projektowania środków i systemów transportowych, rozwój metod projektowania systemów transportowych oraz analizy ekonomicznej tych systemów, zarządzanie ryzykiem w technikach i technologiach przewozowych oraz europejskich systemach transportowych, zarządzanie procesami usługowymi przedsiębiorstw transportowych i logistycznych, przewozu ładunków zjednostkowanych jako powodujących wzrost elastyczności dostaw zasobów energetycznych, żywnościowych, farmaceutycznych, ogólnodostępnych punktów dystrybucji w dużych aglomeracjach, transport ładunków superciężkich i ponadgabarytowych, logistyka zaopatrywania w LNG statków poprzez bazy paliwowe na wybrzeżach Bałtyku,
  • inżynieria bezpieczeństwa obiektów morskich i lądowych: badania pożarowe właściwości materiałów i konstrukcji okrętowych, ilościowe kryteria bezpieczeństwa pożarowego w projektowaniu statków morskich z uwzględnieniem konstrukcyjnego zabezpieczenia przeciwpożarowego, inżynieria ochrony środowiska morskiego i metody zmniejszenia zagrożeń powodowanych przez statki morskie, nowe metody badań właściwości palnych materiałów i konstrukcji okrętowych, spełniające wymagania norm międzynarodowych ISO, UE i IMO, zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki i zwiększenie jej roli w rozwoju gospodarczym, wykorzystanie dostępnej wiedzy na potrzeby planowania produkcji nowych produktów i udoskonalania już istniejących, przeprowadzanie niezbędnych testów i wdrażanie do produkcji wyników badań, modernizacja istniejącego zaplecza badawczego (wymiana aparatury starej generacji na nową) i budowa nowych stanowisk badawczych, pozwalających na badania materiałów znormalizowanymi metodami, prowadzenie działalności badawczej akredytowanego Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów w zakresie dotyczącym badań właściwości pożarowych materiałów budowlanych, okrętowych i kolejowych, rozszerzenie zakresu uznania Laboratorium o nowe metody badań w tym wykonanie nowych stanowisk do badań materiałów metodami wg: PN-EN 13823, PN-EN 1406 i ISO 9705 oraz EN 45545-2 (ISO/TR 9705-2).

Zespoły naukowe Wydziału Techniki Morskiej i Transportu prowadzą ożywioną i szeroką współpracę naukową z kilkunastoma przedsiębiorstwami gospodarki morskiej, ośrodkami naukowo-badawczymi i dydaktycznymi. W przeszłości współpraca ta była prowadzona przede wszystkim ze Stocznią Szczecińską Porta Holding oraz Stocznią Szczecińską Nowa, obecnie ze Stocznią Remontową Gryfia, Morską Stocznią Remontową w Świnoujściu, Zespołem Portów Szczecin-Świnoujście, Stocznią Gdańsk, Politechniką Gdańską, Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Polskim Rejestrem Statków, Politechniką Poznańską, biurami projektowymi: Genfer Design, Groot Design, Inocean, Marine Teknikk, Marine Design oraz Wspólną Organizacją Interoceanmetal.

Wydział Techniki Morskiej i Transportu uczestniczył w realizacji wielu międzynarodowych przedsięwzięć i programów badawczych, finansowanych między innymi w ramach Piątego, Szóstego i Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Wydział uczestniczył w realizacji projektu INBAT, w ramach którego opracowano koncepcję efektywnych ekonomicznie barek śródlądowych do przewozu ładunków masowych i kontenerowych wodach śródlądowych przy niskich stanach, NIAG - analiza istniejących i opracowanie projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych na jednostkach wojennych, SAFERELNET - sieć doskonałości w dziedzinie bezpieczeństwa i niezawodności obiektów, systemów i konstrukcji, MARSTRUCT - sieć doskonałości w dziedzinie konstrukcji okrętowych zrzeszająca ponad 30 europejskich instytucji badawczych i firm branży okrętowej, BALTECOLOGICALSHIP - projekt ekologicznego statku na wody przybrzeżne i śródlądowe, polsko-duński Project Phare dotyczący budowy systemu detekcji zanieczyszczeń w strefie przydennej Bałtyku. Obecnie Wydział uczestniczy w realizacji projektu EuroVIP (Virtual Integrated Partnering for SME service, technology and information providers in European maritime sector, 7. Program Ramowy), realizowany przez konsorcjum 20 europejskich uniwersytetów, przedsiębiorstw i stowarzyszeń przemysłowych, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw branży okrętowej w dziedzinie usług, technologii i informacji.

Wydział Techniki Morskiej i Transportu współpracuje z ośrodkami dydaktycznymi i badawczymi w blisko 20 krajach. Są to między innymi: Fachhochschule Stralsund (Niemcy), Technische Universität Hamburg-Harburg (Niemcy), Universität Rostock (Niemcy), Technical University of Lisbon (Portugalia), University of Glasgow and Strathclyde (Wielka Brytania), Université de Liege (Belgia), École Centrale de Nantes (Francja), Universite degli studi di Genova (Włochy), Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi (Rumunia), Bureau Veritas (Francja), Det Norske Veritas (Norwegia), Germanischer Lloyd (Niemcy), Lloydes Register (Wielka Brytania), Akademia Morska w Warnie (Bułgaria). Narodowy Uniwersytet Morski w Odessie (Ukraina). Wydział bierze udział w Inicjatywie Środkowo-Europejskiej wspierającej wymianę wykładowców i studentów pomiędzy uniwersytetami krajów środkowej i południowej Europy, organizował letnią szkołę 'Maritime Transport of Refrigerating Cargoes 2010' wspólnie z Odeskim Narodowym Morskim Uniwersytetem (Ukraina) oraz letnią szkołę 'Risk-Management in European Transport-Logistical Systems Involved non-EU Member States 2011' wspólnie z Akademią Morską w Warnie (Bułgaria). Wydział współpracuje także z Det Norske Veritas i uczelniami skandynawskimi biorąc udział w odbywającej się corocznie konferencji pod egidą DNV przy czym w roku 2013 będzie współorganizatorem tej konferencji, goszcząc uczestników z krajów skandynawskich. Wydział jest także uczestnikiem inicjatyw klastrowych: Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego na Rzecz Integracji Gospodarki Morskiej, Klastra Polskie Jachty oraz Związku Pracodawców Forum Okrętowe.