Transport.

Studia na kierunku Transport to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są problematyką szeroko pojętego transportu, logistyki i spedycji.

Studiując kierunek Transport uzyskasz wiedzę i umiejętności dotyczące przemieszczania ludzi i ładunków przy użyciu współczesnych środków technicznych. Wiedza ta obejmuje między innymi: logistykę, techniki i środki transportu, inżynierię ruchu, spedycję oraz bezpieczeństwo transportu.

Absolwenci kierunku Transport uzyskują przygotowanie do prowadzenia prac związanych z obsługą krajowych i międzynarodowych procesów transportowych uwzględniających różnorodne środki i systemy transportowe oraz ładunki (w tym skonteneryzowane, chłodnicze, kriogeniczne oraz paliwa). W zależności od wybranej specjalności absolwenci mogą podejmować pracę między innymi w przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach żeglugowych, spedycyjnych, portach morskich, bazach i stacjach przesyłowych paliw, elektrowniach oraz różnorodnych przedsiębiorstwach branży chłodniczej, kriogenicznej i przetwórstwa żywności.

Studia na kierunku Transport prowadzone są na pierwszym stopniu w formie stacjonarnej i trwają siedem semestrów. Realizowane są w ramach czterech następujących specjalności:

  • Zintegrowany transport wodny i lądowy,
  • Transport chłodniczy i paliw,
  • Transport portowy i przemysłowy,
  • Inżynieria ruchu w transporcie.

 

Studia na kierunku Transport prowadzone są także na drugim stopniu (w formie stacjonarnej). Trwają trzy semestry. Realizowane są w ramach trzech następujących specjalności:

 


Zintegrowany transport wodny i lądowy (S1)

Absolwent tej specjalności uzyskuje przygotowanie do prac związanych z obsługą krajowych i międzynarodowych procesów transportowych uwzględniających różnorodne środki i systemy transportowe w szczególności w transporcie morskim i śródlądowym. W czasie studiów studentowi przekazywana jest pełna wiedza inżynierska i specjalistyczna dotycząca m.in. organizacji i zarządzania w transporcie wodnym i lądowym, ekonomiki systemów transportowych, logistyki, infrastruktury transportu wodnego i lądowego, inżynierii ruchu lądowego i wodnego, szeroko pojętej inżynierii ochrony środowiska, właściwości wszystkich rodzajów transportu oraz uwarunkowań zintegrowanego ich użytkowania z wykorzystaniem znajomości ładunków i technik przeładunku. 

Specjalistyczna wiedza umożliwi absolwentowi generowanie elastycznych, sprawnych i bezpiecznych procesów w transporcie wodnym i lądowym, uwzględniających niezbędny aspekt nowoczesności i konkurencyjności.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach żeglugowych, spedycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, służbach zaopatrzenia i kooperacji oraz portach.

 

Transport chłodniczy i paliw (S1)

Czy kiedyś, spożywając banana, zastanawiałeś się, jak dużo wiedzy trzeba posiadać i jak wiele pracy włożyć, aby ten banan, trzy miesiące po zbiorze w dalekim Ekwadorze, wciąż był smaczny i miał atrakcyjny dla konsumenta wygląd? Czy wiesz, że do przewozu bananów potrzebne są specjalne statki i szczególne warunki przewozu? Że chodzi tu nie tylko o obniżone temperatury, ale o utrzymywanie w kontenerze chłodniczym całego kompletu ściśle określonych parametrów: wilgotności, składu atmosfery, cyrkulacji powietrza? Czy wiesz, że nie wszystkie gatunki owoców nadają się do transportu, a te, które się nadają, nie należą, niestety, do najsmaczniejszych? Czy chcesz wiedzieć, jak jest zbudowany samochód-chłodnia i jak wytwarza się w nim zimno? Czy łatwo ci uwierzyć, że zimno można magazynować, można wytwarzać je na ponad 10, zasadniczo różnych sposobów, nawet nie wykorzystując do tego żadnych maszyn?

Ale nie tylko ładunki chłodzone i mrożone wymagają naszej szczególnej troski. Paliwa i ładunki niebezpieczne (wybuchowe, łatwo zapalne, toksyczne transportowane są coraz intensywniej i na coraz większe odległości. Oprócz tradycyjnych cystern samochodowych, kolejowych czy zbiornikowców wszystkie paliwa, także stałe jak np. węgiel, mogą być również transportowane rurociągami. Czy wiesz, jak zapewnić bezpieczeństwo samego ładunku, ludzi i środowiska podczas transportu paliw, jakie są wykorzystywane techniki przeładunku i przechowywania paliw?

 

O tym wszystkim i nie tylko dowiesz się, studiując na specjalności Transport chłodniczy i paliw.

 

Transport portowy i przemysłowy (S1)

Na specjalności tej uzyskasz przygotowanie do prowadzenia i nadzorowania prac w zakresie projektowania i eksploatacji systemów transportu ładunków stałych, płynnych i gazowych w obrębie zakładu przemysłowego lub innych ograniczonych przestrzeni, jak porty, terminale czy centra logistyczne. Zakres wiedzy gwarantowany ukończeniem tej specjalności przygotuje Cię do rozwiązywania praktycznych problemów obejmujących także zagadnienia napędów środków transportu bliskiego, zabezpieczeń procesów transportowych oraz sterowania tymi procesami.
Interdyscyplinarny charakter wiedzy obejmującej zagadnienia transportu wewnętrznego daje możliwość podjęcia przez absolwentów tej specjalności pracy w zakładach przemysłowych o zróżnicowanych profilach produkcyjnych, w centrach logistycznych, portach, terminalach lub instytucjach dozoru transportowego.

 

Inżynieria ruchu w transporcie (S1)

Z roku na rok rośnie liczba pojazdów poruszających się po drogach. Układy komunikacyjne miast i ich połączeń muszą sprostać nowym wyzwaniom. Rośnie znaczenie dróg śródlądowych. Nie ulega wątpliwości - bez inżyniera ruchu nie uda się zapewnić sprawnego komunikowania, zarówno w sensie przemieszczania ludzi jak i ładunków. Specjalność inżynieria ruchu w transporcie (IRT) stanowi właśnie odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na absolwentów o takim profilu wykształcenia, zgodnie z polityką państwa i władz samorządowych oraz obserwowanymi kierunkami rozwoju systemów transportowych.
Absolwent specjalności uzyskuje kwalifikacje przygotowujące go przede wszystkim do prowadzenia prac związanych z planowaniem i eksploatacją systemów organizacji i sterowania ruchem w transporcie (np. na drogach miejskich, pozamiejskich, śródlądowych) oraz infrastruktury transportu. Jego wiedza obejmować będzie m.in. zagadnienia z zakresu: prawa i kontroli ruchu w transporcie, sposobów poprawy bezpieczeństwa ruchu  (w tym m.in. optymalizowania infrastruktury drogowej i systemów sterowania ruchem), funkcjonowania instytucji zajmujących się administracją i zarządzaniem drogami oraz ruchem drogowym, wymagań odnośnie dróg i infrastruktury ruchu. Zdobędzie umiejętność identyfikacji czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu oraz przyczyn i okoliczności wypadków.
Studia prowadzone będą przy współpracy z instytucjami związanymi m. in. z projektowaniem i nadzorem ruchu drogowego oraz ruchu śródlądowego. Inżynierami ruchu wykazują szczególne zainteresowanie takie instytucje jak: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Komendy Wojewódzkie Policji. Ukończenie studiów na kierunku transport w ramach specjalności IRT umożliwia kontynuowanie nauki w węższym obszarze (studia magisterskie), a w przypadku podjęcia pracy w zawodzie stanowi solidną podstawę adaptacji do zmieniających się wymogów rynku pracy w szerokim zakresie zawodów związanych z inżynierią ruchu w transporcie, w tym ruchu drogowego. Perspektywy zatrudnienia absolwentów są obiecujące tak w kraju jak i za granicą. Nauka na specjalności IRwT prowadzona jest tak, aby jej absolwenci stanowili zalążek nowego pokolenia specjalistów ruchu drogowego, doceniającego i lobbującego na rzecz rozwoju infrastruktury ruchu drogowego i jej eksploatacji.
Interdyscyplinarny charakter wiedzy obejmującej zagadnienia transportu wewnętrznego daje możliwość podjęcia przez absolwentów tej specjalności pracy w zakładach przemysłowych o zróżnicowanych profilach produkcyjnych, w centrach logistycznych, portach, terminalach lub instytucjach dozoru transportowego.

 


Logistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym (S2)

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Transport specjalności Logistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym uzyskuje zaawansowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w tym: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. W szczególności predysponowany jest do jej twórczego wykorzystania w zakresie problematyki transportowych uwarunkowań integracyjnych w aspekcie systemów logistyki i eksploatacji, w powiązaniu ze specyfiką ładunków (w tym specjalnych), technik ich przeładunku i transportu oraz inżynierii bezpieczeństwa. Uzyskuje także przygotowanie do pracy przy tworzeniu odpowiednich struktur organizacyjnych zapewniających ich działanie i wymaganą optymalizację, maksymalizującą główny cel (zysk, jakość, obsługę) przy minimalizacji nakładów (kosztów, środków technicznych i ludzi).

Absolwent jest przygotowany w szczególności do pracy w przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach żeglugowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, służbach zaopatrzenia i kooperacji, zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych, biurach studiów i projektów oraz instytutach naukowo-badawczych.

 

Transport paliw (S2)

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Transport na specjalności: transport paliw uzyskuje zaawansowaną wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania nowoczesnego transportu ze szczególnym uwzględnieniem transportu paliw.

Posiada ogólną wiedzę m.in. z zakresu zarządzania i sterowania systemami transportowymi, niezawodności i bezpieczeństwa systemów, modelowania procesów transportowych, podstaw mechaniki stosowanej oraz systemów teleinformatycznych w transporcie. Jego specjalistyczna wiedza związana jest z różnorodnymi środkami i systemami transportu paliw stałych, ciekłych i gazowych. Znane są mu zagadnienia ogólnotechniczne i organizacyjne dotyczące terminali paliwowych, infrastruktury przesyłania i dystrybucji paliw oraz zagadnienia związane z inżynierią bezpieczeństwa. Otrzymuje także wiedzę dotyczącą własności paliw oraz zagadnień ochrony środowiska.
Nabyta wiedza umożliwi absolwentowi projektowanie energooszczędnych, elastycznych, sprawnych i bezpiecznych procesów transportu różnego rodzaju paliw.
Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach spedycyjnych, portach, bazach i stacjach przesyłowych paliw, różnorodnych przedsiębiorstwach branży energetycznej, np. terminalach paliwowych, elektrowniach, zakładach chemicznych, służbach zaopatrzenia i kooperacji. Zdobyta wiedza i umiejętności daje mu przygotowanie do prowadzenia prac badawczych i kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia.

 

Transport żywności (S2)

Absolwent specjalności transport żywności uzyskuje przygotowanie do prac związanych z obsługą krajowych i międzynarodowych procesów transportowych żywności, szczególnie ładunków szybko psujących się, opartych o różne środki i systemy transportu, znajomość technik przechowywania i przeładunku, a także inżynierii bezpieczeństwa.
Pracę tę będzie wykonywał wykorzystując przekazaną mu w czasie studiów ogólną wiedzę inżynierską i specjalistyczną, dotyczącą m.in.: towaroznawstwa, przepisów prawnych dotyczących obrotu żywnością, światowego potencjału produkcji i konsumpcji żywności, techniki chłodniczej, infrastruktury transportowej łańcucha chłodniczego, wentylacji i klimatyzacji środków transportu, budowy i eksploatacji specjalistycznych statków i pojazdów, zagadnień ochrony środowiska przy eksploatacji urządzeń chłodniczych. Nabyta wiedza umożliwi absolwentowi realizację energooszczędnych, szybkich i bezpiecznych procesów przechowywania i transportu ładunków szybko psujących się.
Absolwent studiów II stopnia może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach branży transportowej, przedsiębiorstwach spedycyjnych, centrach logistycznych, gospodarstwach rolniczych, portach i przeładowniach, różnorodnych przedsiębiorstwach branży chłodniczej, przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności oraz towarzystwach ubezpieczeniowych.