Bezpieczeństwo techniczne

Studia na kierunku Bezpieczeństwo techniczne to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są problematyką bezpieczeństwa obiektów i urządzeń technicznych.


Studiując kierunek Bezpieczeństwo techniczne uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych. Będziesz potrafił monitorować stan i warunki bezpieczeństwa, wykonywać analizy bezpieczeństwa i ryzyka, na postawie których dobierzesz właściwe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo w obiektach i systemach technicznych. Zdobędziesz umiejętności przekazywania informacji technicznych oraz komunikowania się w sytuacjach kryzysowych.
W zależności od wybranej specjalności będziesz mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych jak i usługowych w obszarze związanym z bezpieczeństwem technicznym procesów przemysłowych oraz w ich działach zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno w sektorze państwowym jak i prywatnym.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo techniczne prowadzone na pierwszym stopniu kształcenia w formie stacjonarnej i trwają siedem semestrów. Mogą być realizowane w ramach dwóch następujących specjalności:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • Bezpieczeństwo systemów.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo techniczne uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.
Ponadto wybór specjalności  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pozwoli na podjęcie pracy na stanowisku inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przykładowe przedmioty w toku studiów:

  • bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych,
  • bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej,
  • ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy,
  • systemy pomiarowe i monitorujące,
  • bezpieczeństwo energetyczne,
  • bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo,
  • ratownictwo techniczne lądowe i morskie.