Logistyka

Studia I stopnia

Studia na kierunku Logistyka to oferta skierowana do osób,  które w szczególny sposób zainteresowane są problematyką związaną zarówno z technicznymi, jak i ekonomiczno-organizacyjnymi zagadnieniami efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw.

Studiując kierunek Logistyka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. technologii (magazynowych, informacyjnych, transportowych), organizacji i zarządzania procesami logistycznymi w transporcie  oraz oceny ich wpływu na jakość świadczonych usług.

Absolwenci przygotowywani są nie tylko do realizacji zadań logistycznych przy wsparciu technologią IT, ale również do kreowania innowacyjnych rozwiązań wspierających rynek sektora TSL (Transport, Spedycja, Logistyka), między innymi w zakresie: 

 • efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw,
 • szybkiego reagowania na nowe potrzeby klientów usług przewozowych,
 • optymalnego wykorzystania zasobów ludzkich, energetycznych i informatycznych,
 • zwiększenia zdolności organizacyjnych przedsiębiorstw branży TSL,
 • elastyczności działań umożliwiających szybką adaptację do nowych realiów rynkowych,
 • obniżenia kosztów operacyjnych.

 Zajęcia odbywają się w oparciu o nowoczesną bazę laboratoryjną, w tym w laboratorium badań i analiz logistycznych, które wyposażane jest w m.in. system WMS, powszechnie wykorzystywany w zarzadzaniu pracą magazynów. W laboratorium znajduje się również symulator wózka widłowego, który umożliwia przeprowadzenie symulacji poziomu bezpieczeństwa wykonywania operacji magazynowych. Student nabywa umiejętności efektywnego planowania prac magazynowych z wykorzystaniem urządzeń technicznych.

Studia na pierwszym stopniu kształcenia prowadzone są w formie stacjonarnej i trwają siedem semestrów. Absolwent kierunku Logistyka uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Studia przygotowują również studentów do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwenci kierunku mogą podejmować pracę między innymi w przedsiębiorstwach logistycznych i transportowych, centrach logistycznych, portach morskich, przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz różnorodnych przedsiębiorstwach funkcjonujących w sektorze TSL.

Absolwent kierunku będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia przede wszystkim na kierunkach Logistyka, Transport oraz kierunkach pokrewnych. 

Zdjęcie Pracowni symulacji komputerowej

 

 

 

 

 

 

Pracownia symulacji komputerowej

Zdjęcie Symulatora wózka widłowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symulator wózka widłowego

 

 

 

 

 

Studia II stopnia

Studia drugiego stopnia na kierunku Logistyka to oferta skierowana do osób interesujących się zagadnieniami zarządzania łańcuchem dostaw z wykorzystaniem narzędzi technicznych, w tym informatycznych.

Studiując kierunek Logistyka w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie uzyskasz pogłębioną wiedzę i umiejętności o kierunkowym oraz specjalistycznym charakterze pozwalającym na efektywne planowanie, zarządzanie oraz projektowanie łańcuchów dostaw oraz na kreatywną analizę zjawisk i procesów gospodarczych. Absolwent uzyskuje profesjonalne przygotowanie do wykonywania pracy  logistyka na poziomie wyższej kadry zarządzającej. Nabywa umiejętności przede wszystkim do kreowania i podejmowania inicjatyw, zwłaszcza w zakresie analizy rynku i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze praktyki gospodarczej, w celu sprostania nowym wymogom rynku dostaw, w tym:

 • planowania, organizacji, zarządzania i optymalizacji łańcuchów dostaw,
 • podejmowania trafnych decyzji i efektywnych działań wymuszonych dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku,
 • umiejętnego wykorzystania zasobów ludzkich, technicznych i informatycznych,
 • umiejętności analizy nowych rozwiązań i wprowadzania innowacji w sektorze obejmującym rynek dostaw,
 • optymalnego zarządzania kosztami operacyjnymi i ryzykiem łańcucha dostaw.

W szczególności, w programie kształcenia znajdują się zagadnienia dotyczące projektowania i zarządzania systemami logistycznymi, a także wykorzystania narzędzi informatycznych w logistyce. Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się m.in.: e-gospodarka, magazynowe systemy informatyczne, aplikacje internetowe i techniki multimedialne, robotyzacja i automatyzacja procesów logistycznych, badania innowacyjne i rozwój w logistyce i inne.

Absolwent kierunku uzyskuje rozbudowaną wiedzę i umiejętności z zakresu technologii procesów dostaw i towarzyszących im rozwiązań innowacyjnych zgodnie z oczekiwaniami współczesnego rynku pracy. Ponadto, nabywa pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania procesów logistycznych i ich organizacji wykorzystując narzędzia informatyczne.

Studia trwają trzy semestry. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. Studia przygotowują również studentów do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Uzyskany poziom wykształcenia predysponuje absolwenta do podjęcia pracy w różnych przedsiębiorstwach sektora TSL (Transport, Spedycja, Logistyka), a także w firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych, doradczych (w zakresie działań logistycznych) oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna.

 

Laboratorium badań i analiz logistycznych

W 2019 roku na Wydziale powstało nowoczesne laboratorium badań i analiz logistycznych, wspierające proces kształcenia studentów na kierunkach studiów logistyka i transport. Laboratorium jest wyposażone w nowoczesne oprogramowanie logistyczne. Wśród programów, którymi dysponujemy jest system WMS, który jest powszechnie wykorzystywany w zarzadzaniu pracą magazynów. System ten to rozwiązanie dedykowane dla firm produkcyjnych i handlowych, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. Systemy WMS zapewniają m.in. optymalne rozmieszczenie zapasów w magazynie. Studenci w ramach zajęć laboratoryjnych poznają nie tylko oprogramowanie i sprzęt stanowiący wyposażenie nowoczesnego magazynu ale również zasady ewidencji magazynowej.

Podczas zajęć laboratoryjnych studenci mogą przeprowadzać symulacje poziomu bezpieczeństwa wykonywania operacji magazynowych, z wykorzystaniem symulatora wózka widłowego, znajdującego się w laboratorium badań i analiz logistycznych. Zainstalowane oprogramowanie pozwala na zasymulowanie m.in. środowiska pracy operatora wózka, warunków atmosferycznych i pory dnia. System daje też możliwość generowania zestawu raportów, umożliwiających analizę pracy operatora i mechanizmów wózka, co pozwala na praktyczną ocenę procesów magazynowych dla przyszłych menedżerów.