Zasady rekrutacji

 

1. Przyjęcie na studia następuje przez:

a) rekrutację,

b) potwierdzenie efektów uczenia się,

c) przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

2. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

3. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Osoba, która znalazła się na liście studentów otrzymuje pismo przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej o przyjęciu na studia. 

4. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, podpisanej przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

5. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do rektora.

6. Przyjęcie na studia w drodze potwierdzenia efektów uczenia następuje zgodne z art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).

7. Wydziałowa komisja rekrutacyjna przekazuje kompetencje w zakresie przyjęcia na studia przez przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej dziekanowi odpowiedniego kierunku studiów. Od decyzji dziekana przysługuje odwołanie do rektora. Warunki przeniesienia określa regulamin studiów.

Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w  Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020 będą wyniki pisemnego egzaminu:

  • maturalnego (świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną),
  • dojrzałości (świadectwo wydane przez dyrektora szkoły),
  • matury międzynarodowej IB (maturę międzynarodową potwierdza dyplom IB - International Baccalaureate wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie),
  • matury europejskiej EB (maturę europejską European Baccalaureate potwierdza dyplom EB wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statusie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu  dnia 21 czerwca 1994 r.),
  • maturalnego/dojrzałości uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się do przyjęcia do szkoły wyższej.

2. Wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości lub matury międzynarodowej wyrażone zostaną za pomocą liczby punktów (LP), uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym

3. Kandydat wpisuje do Internetowego Systemu Rekrutacji wszystkie uzyskane wyniki z egzaminu maturalnego, natomiast system wylicza najkorzystniejszą dla kandydata liczbę punktów (LP)

4. Kandydaci - obywatele polscy, posiadający świadectwo ukończenia zagranicznej szkoły średniej, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo jest równoważne z polskim świadectwem dojrzałości (na podstawie umów międzynarodowych, ustaw lub rozporządzeń o nostryfikacji). Obywatel polski bez udokumentowanej na świadectwie oceny z języka polskiego może być kwalifikowany na podstawie oceny z języka będącego językiem urzędowym w państwie, w którym uzyskał świadectwo.

 

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Techniki Morskiej i Transportu

1. Na kierunki studiów prowadzone przez Wydział Techniki Morskiej i Transportu będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich.

2. Dla kandydatów, którzy są absolwentami kierunków studiów: budownictwo, budowa jachtów, chłodnictwo i klimatyzacja, chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane, edukacja techniczno-informatyczna, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, górnictwo i geologia, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, metalurgia, nawigacja, nanotechnologia, oceanotechnika, ochrona środowiska, towaroznawstwo, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz innych kierunków, których efekty kształcenia odnoszą się do dyscyplin z obszaru nauk technicznych podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku, gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.