Zasady rekrutacji

 1. Przyjęcie na studia następuje przez:

  1. rekrutację,
  2. potwierdzenie efektów uczenia się,
  3. przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

2. Rekrutację na studia przeprowadzają komisje rekrutacyjne. Komisje rekrutacyjne i ich przewodniczących powołuje Rektor.

3. Przyjęcie na studia przez rekrutację następuje w drodze wpisu na listę studentów. Osoba, która znalazła się na liście studentów, otrzymuje zaświadczenie o przyjęciu na studia w drodze wpisu na listę studentów podpisane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

4. Odmowa przyjęcia na studia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej. Od decyzji o odmowie przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Rektora.

5. Wydawanie decyzji w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia cudzoziemca określa się w § 6 ust. 10 i 11 uchwały*.

6. Potwierdzanie efektów uczenia się przeprowadzają komisje egzaminacyjne powoływane dla danego kierunku, poziomu i profilu studiów. Komisje egzaminacyjne i ich przewodniczących powołuje Rektor.

7. Przyjęcie na studia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje zgodne z art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 487, z późn. zm.). Organizacja potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza system studiów uregulowana jest odrębnie.

8. Odmowa przyjęcia na studia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Od decyzji o odmowie przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Rektora.

9. Przyjęcie na studia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uregulowane jest w Regulaminie studiów.

10. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

11. Kandydat przyjęty na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.

12. W uczelni funkcjonuje Biuro wsparcia Osób z Niepełnosprawnością ZUT (BON), mające na celu zwiększenie dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością. W regulaminie BON określone zostały zasady korzystania z pomocy BON przez kandydatów na studia.

Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia

Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/20223 są wyniki pisemnego egzaminu:

  • maturalnego (świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną),
  • dojrzałości (świadectwo wydane przez dyrektora szkoły),
  • matury międzynarodowej IB (maturę międzynarodową potwierdza dyplom IB – International Baccalaureate wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie),
  • matury europejskiej EB (maturę europejską European Baccalaureate potwierdza dyplom EB wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statusie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu  dnia 21 czerwca 1994 r.),
  • maturalnego/dojrzałości uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się do przyjęcia do szkoły wyższej,
  • dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
  • dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów zawodowych w zawodzie  nauczanym na poziomie technika.

O przyjęciu na studia w ramach planowanego limitu miejsc na danym kierunku i formie studiów decyduje liczba uzyskanych punktów (LP) wyliczana na podstawie wyników egzaminu maturalnego.

 

Kandydat wpisuje do systemu rekrutacyjnego wszystkie uzyskane wyniki z egzaminu pisemnego, natomiast system wylicza najkorzystniejszą dla kandydata liczbę punktów (LP).

Ten sam przedmiot maturalny może być uwzględniany dwa razy we wzorze, pod warunkiem że kandydat zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. W przypadku wyników z egzaminów zawodowych, średnią arytmetyczną z tych egzaminów wylicza komisja rekrutacyjna, wpisując ją do systemu rekrutacyjnego.

 

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Techniki Morskiej i Transportu

Na kierunki studiów prowadzone przez Wydział Techniki Morskiej i Transportu będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich.

 

* Uchwała nr 154 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2022/2023