Zasady rekrutacji

Ogólne zasady rekrutacji

 1. Rejestracja na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, odbywa się wyłącznie poprzez system   Internetowej Rekrutacji  Kandydatów IRK.
 2. W okresach wyznaczonych do rejestracji (zgodnie z terminami rekrutacji) system IRK będzie czynny całą dobę, umożliwiając rejestrację i modyfikację danych wprowadzonych przez kandydata.
 3. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych rekrutacji.
 4. Konsekwencje błędnego wypełnienia formularza internetowego, jego niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.
 5. Dokumenty w formie papierowej dostarcza jedynie kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia (dotyczy I tury rekrutacji), zgodnie z terminami rekrutacji.
 6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarnych lub niestacjonarnych) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia). Kandydat może brać udział w kilku postępowaniach rekrutacyjnych, każdorazowo wnosząc opłatę rekrutacyjną. Kandydat może w ramach każdego z postępowań rekrutacyjnych wskazać maksymalnie trzy kierunki studiów, szeregując je w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego.
 7. Uczelnia przewiduje możliwość ogłoszenia rekrutacji w II terminie na wybrane kierunki studiów - w przypadku niewyczerpania planowanego limitu przyjęć. W II turze rekrutacji przyjęcia odbywają się  zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK - decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia określonego kierunku, specjalności lub formy studiów w przypadku zbyt małej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia na dany kierunek, specjalność lub formę studiów (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaproponuje tym kandydatom inny kierunek studiów, specjalność w pierwszej kolejności w ramach wydziału, a w drugiej w ramach  Uczelni).
 9. Uczelnia nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonania zmian w formularzu internetowym spowodowanych niezależnymi od Uczelni awariami sieci komputerowej, a także za opóźnienia wynikające z działania systemów bankowych/pocztowych, itp., w przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa powyżej, kandydat powinien zgłosić się do odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
 10. Złożenie przez kandydata dokumentów o przyjęcie na studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych.

 

Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia

Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2023/2024 są wyniki pisemnego egzaminu:

 • maturalnego (świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną),
 • dojrzałości (świadectwo wydane przez dyrektora szkoły),
 • matury międzynarodowej IB (maturę międzynarodową potwierdza dyplom IB – International Baccalaureate wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie),
 • matury europejskiej EB (maturę europejską European Baccalaureate potwierdza dyplom EB wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statusie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu  dnia 21 czerwca 1994 r.),
 • maturalnego/dojrzałości uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się do przyjęcia do szkoły wyższej,
 • dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
 • dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów zawodowych w zawodzie  nauczanym na poziomie technika.

O przyjęciu na studia w ramach planowanego limitu miejsc na danym kierunku i formie studiów decyduje liczba uzyskanych punktów (LP) wyliczana na podstawie wyników egzaminu maturalnego.

Kandydat wpisuje do systemu rekrutacyjnego wszystkie uzyskane wyniki z egzaminu pisemnego, natomiast system wylicza najkorzystniejszą dla kandydata liczbę punktów (LP).

Ten sam przedmiot maturalny może być uwzględniany dwa razy we wzorze, pod warunkiem że kandydat zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. W przypadku wyników z egzaminów zawodowych, średnią arytmetyczną z tych egzaminów wylicza komisja rekrutacyjna, wpisując ją do systemu rekrutacyjnego.

 

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Techniki Morskiej i Transportu

Na kierunki studiów prowadzone przez Wydział Techniki Morskiej i Transportu będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich.