EMship

EMSHIP - Zintegrowane projektowanie okrętów na poziomie zaawansowanym czyli elitarne europejskie studia na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

EMSHIP to akronim i robocza nazwa, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus Mundus, projektu realizującego na poziomie zaawansowanym kształcenie w zakresie zintegrowanego projektowanie okrętów.

Zaplanowany na lata 2009-2013 Erasmus Mundus (a właściwie Erasmus Mundus II ponieważ jest to już druga edycja programu, którego pierwsza edycja realizowana była w latach 2004-2008), to program edukacyjny Komisji Europejskiej, który w intencji Komisji Europejskiej ma zapewnić wybranym uczelniom europejskim czołową pozycję na świecie. Głównym założeniem Programu jest promowanie współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego poprzez rozszerzenie współpracy z krajami nie europejskimi i wspieranie w ten sposób rozwoju zasobów ludzkich oraz promowanie dialogu i pogłębianie zrozumienia między narodami i kulturami. Program promuje wysokiej jakości programy studiów, stanowiących atrakcyjną ofertę zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami. Program ma za zadanie zachęcić najlepszych absolwentów i nauczycieli akademickich z całego świata do zdobywania kwalifikacji i doświadczenia w Unii Europejskiej, nawiązanie współpracy pomiędzy uczelniami w UE i krajach trzecich oraz zwiększenie liczby wyjeżdżających studentów i wykładowców z Unii Europejskiej w ramach europejskich programów studiów.

Program realizowany jest poprzez trzy działania podstawowe:
  1. programy magisterskie i doktoranckie Erasmus Mundus,
  2. programy partnerskie Erasmus Mundus,
  3. akcje promocyjne i informacyjne promujące europejskie szkolnictwo wyższe.

Cele szczegółowe Programu są następujące:

  • promowanie europejskiej jakości kształcenia na świecie,
  • zwiększenie liczby studentów spoza Europy studiujących na europejskich uczelniach prowadzących studia Erasmus Mundus,
  • rozwój współpracy uczelni europejskich z uczelniami na innych kontynentach,
  • zwiększanie rangi uczelni europejskich na świecie.

Zasadniczym elementem w tym Programie jest tworzenie konsorcjów uczelni europejskich, które zaoferują wspólne studia magisterskie i wspólny bądź podwójny lub wielokrotny dyplom. W myśl intencji Komisji Europejskiej będą to elitarne studia oferowane studentom z innych kontynentów przez najlepsze uczelnie krajów Unii Europejskiej.

W styczniu 2009 roku z inicjatywy Profesora Philipe Rigo, Koordynatora Projektu, Wydział Techniki Morskiej i Transportu został zaproszony do udziału w Projekcie i przyjęcia na siebie kształcenia w zakresie Projektowania, Mechaniki i Technologii Konstrukcji Okrętów w ramach formułowanego programu studiów podyplomowych (post-master) prowadzonych przez międzynarodowe konsorcjum uczelni europejskich. Studia te przeznaczone są dla osób legitymujących się tytułem magistra lub równoważnym po odbyciu 5-letnich studiów wyższych, w tym także dla absolwentów naszej Uczelni.

Włączenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu ZUT do Projektu to naturalna konsekwencja udziału w realizacji od kilkunastu lat międzynarodowych programów badawczych oraz międzynarodowej wymiany studentów w ramach programów Socrates Erasmus, LPP Erasmus oraz Erasmus IP, które związały Wydział Techniki Morskiej i Transportu z bardzo dobrymi uczelniami europejskimi.

Pierwsi studenci projektu EMSHIP rozpoczęli studia we wrześniu 2010. Okres trwania pojedynczego cyklu studiów wynosi 3 semestry. Studenci otrzymują stypendia pokrywające koszty czesnego, utrzymania i przejazdów pomiędzy uczelniami, w których odbywają poszczególne części studiów.

Studenci projektu EMSHIP mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na uczelniach w trzech europejskich krajach. Pierwsze dwa semestry realizowane będą wspólnie dla wszystkich studentów. Pierwszy semestr realizowany jest na Universite de Liege(Belgia), a drugi w Ecole Centrale de Nantes (Francja). Następnie, w zależności od wybranej specjalności, studenci mogą kontynuować naukę na jednej z pięciu uczelni: 'Dunarea de Jos' University of Galati (Rumunia) w zakresie hydrodynamiki okrętowej, Universita Degli Studi di Genova (Włochy) w zakresie projektowania jachtów, Universität Rostock (Niemcy) w zakresie projektowania statków i technologii ich produkcji oraz na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (Polska) w zakresie mechaniki, technologii budowy i optymalizacji konstrukcji. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim, a uzupełniają je praktyki w wiodących europejskich przedsiębiorstwach gospodarki morskiej. Na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu zajęcia dydaktyczne prowadzą m.in.: dr hab. inż. Maciej Taczała, prof. nadzw. ZUT, dr hab. inż. Zbigniew Sekulski oraz dr inż. Tomasz Urbański. Profesor Maciej Taczała pełni również funkcję lokalnego koordynatora Projektu.

W trakcie studiów studenci uzyskują głęboką wiedzę oraz interdyscyplinarne umiejętności techniczne i menadżerskie pozwalające na projektowanie złożonych statków przy zastosowaniu zaawansowanych metod wykorzystywanych w badaniach naukowych i przemyśle okrętowym a po ich zakończeniu otrzymują podwójny tytuł zawodowy magistra inżyniera (Master of Science) Universite de Liegei Ecole Centrale de Nantes.

W latach 2011/2012 i 2012/2013 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu studiowało i obroniło dyplomowe prace magisterskie łącznie czternaścioro studentów. W roku akademickim 2013/2014 studia podejmie kolejnych siedmioro studentów.

Więcej informacji szczegółowych na stronie internetowej projektu EMSHIP www.emship.eu. Informacji udzielają także dr hab. inż. Maciej Taczała, prof. ZUT oraz dr hab. inż. Zbigniew Sekulski, prof. ZUT.