Chłodnictwo i klimatyzacja

Utworzony w roku akademickim 2015/2016 kierunek studiów Chłodnictwo i klimatyzacja jest unikalnym w skali kraju kierunkiem. Oferta kształcenia skierowana jest do osób pragnących nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem, budową i eksploatacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Oprócz wiedzy z zakresu przedmiotów kształcenia podstawowego, technicznego i inżynierskiego absolwent otrzymuje szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie budowy urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, ich projektowania i eksploatacji, m.in.: chłodni lądowych, portowych, komór o różnym przeznaczeniu, kontenerów i samochodów-chłodni, obiektów klimatyzowanych, pomp ciepła. Nabyta przez studenta wiedza dotyczy:

 • teorii obiegów chłodniczych, kriogenicznych i pomp ciepła,
 • właściwości powietrza wilgotnego (procesy nawilżania, osuszania, chłodzenia i ogrzewania),
 • eksploatacji chłodni portowych, lądowych oraz innych małych komór przechowalniczych,
 • projektowania i eksploatacji łańcucha chłodniczego produktów żywnościowych,
 • projektowania i eksploatacji inteligentnych systemów klimatyzacji obiektów pasywnych i energooszczędnych,
 • projektowania i eksploatacji pomp ciepła: powietrznych, wodnych i gruntowych,
 • metod komputerowych i programów narzędziowych wykorzystywanych w projektowaniu i określaniu właściwości powietrza, procesów chłodzenia, grzania, nawilżanie i osuszania, stosowanych w chłodnictwie i klimatyzacji,
 • projektowania termoelektrycznych urządzeń chłodniczych i pomp ciepła,
 • projektowania i eksploatacji systemów kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych do zasilania urządzeń chłodniczych i pomp ciepła,
 • eksploatacji systemów transportu i przechowywania skroplonych gazów,
 • poszukiwania i/lub opracowania innowacyjnych energooszczędnych, rozwiązań w chłodnictwie i klimatyzacji,
 • organizowania produkcji i prowadzenia małych firm serwisowych w obszarze chłodnictwa , pomp ciepła i klimatyzacji,
 • prowadzenia działalności gospodarczej związanej z eksploatacją chłodni, systemów klimatyzacji.Obrazek pokazujący sposoby chłodzenia i ogrzewania domu

Studia przygotowują również studentów do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Studia mają charakter studiów technicznych, trwają siedem semestrów. Absolwent kierunku Chłodnictwo i klimatyzacja posiada wiedzę z zakresu nauk podstawowych (matematyka, fizyka, chemia), nauk ogólno-technicznych oraz wiedzę specjalistyczną charakterystyczną dla projektowania i budowy urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Wiedza specjalistyczna obejmuje: zagadnienia: budowy i eksploatacji obiektów chłodniczych i klimatyzowanych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w warunkach morskich i lądowych oraz ekonomii, organizacji produkcji i marketingu, a także opracowanie nowoczesnych rozwiązań skojarzonych systemów grzewczo- chłodzących. W obszarze kwalifikacji i umiejętności absolwent jest przygotowany do prowadzenia prac projektowych oraz budowy i eksploatacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Prace te będzie prowadził w oparciu o wiedzę dotyczącą komputerowych metod projektowania urządzeń chłodniczych, komór z modyfikowaną i kontrolowaną atmosferą, pomp ciepła i systemów klimatyzacji, a także w oparciu o wiedzę dotyczącą parametrów środowiska atmosferycznego (meteorologię), w którym urządzenia chłodnicze, pompy ciepła i systemy klimatyzacji będą eksploatowane.

W trakcie studiów, absolwent zdobędzie europejski certyfikat dla personelu (F – gaz) potwierdzający posiadane kwalifikacje do wykonywania czynności związanych z naprawą i obsługą techniczną urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami. Zdobyte uprawnienia f-gazowe są niezbędne w pracy inżyniera chłodnictwa i klimatyzacji, są też wysoko cenione przez pracodawców. Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w biurach projektowych, firmach usługowo-montażowych, firmach handlowych, transportowych i logistycznych, związanych z transportem i przechowywaniem żywności, a także jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia małych firm wykonujących instalacje chłodnicze, pompy ciepła czy systemy klimatyzacji. Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia prac nad doborem i przygotowaniem innowacyjnych rozwiązań pomp ciepła, skojarzonych systemów chłodząco-grzewczych czy energooszczędnych systemów klimatyzacji. Może być także zatrudniony w zakładach produkujących urządzenia chłodnicze, pompy ciepła i elementy systemów klimatyzacji. Rosnąca dynamicznie ilość zastosowań urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych stwarza zapotrzebowanie na specjalistów, przykładowo obecnie ponad 90% nowych samochodów posiada klimatyzację. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie problematyki technicznej. Będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia przede wszystkim na kierunkach Transport (specjalność Transport żywności), Logistyka lub Inżynieria środowiska 

 

 

 • studia stacjonarne I stopnia (3,5 letnie)