Budowa jachtów

Uruchomione w roku akademickim 2011/2012 studia Budowa Jachtów są unikalnym w skali kraju kierunkiem studiów. Oferta kształcenia skierowana jest do osób pragnących nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i budową jachtów i jednostek sportowych.

Jacht na wodzie

Oprócz wiedzy z zakresu przedmiotów kształcenia podstawowego, technicznego i inżynierskiego oraz z zakresu projektowania i budowy jednostek pływających, absolwent otrzymuje szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie budowy jachtów i innych małych jednostek pływających (wycieczkowych, sportowych, rekreacyjnych, portowych) w zakresie:

 • teorii jachtu i żeglowania,
 • projektowania jachtów żaglowych i motorowych oraz innych małych jednostek pływających,
 • projektowania żagli i takielunku,
 • projektowania architektonicznego i wyposażenia wnętrz,
 • projektowania napędu jednostek motorowych lub pomocniczego napędu jachtów żaglowych,
 • metod komputerowych i programów narzędziowych wykorzystywanych w projektowaniu i określaniu właściwości jachtów, Wizualizacja Jachtu
 • materiałów i ich właściwości, stosowanych w budowie jachtów i innych jednostek pływających,
 • przygotowania materiałów polimerowych i wykonywania konstrukcji kompozytowych,
 • technologii budowy kadłubów z laminatów polimerowych oraz bezpieczeństwa i ochrony środowiska przy tego typu pracach,
 • przygotowania formy i wykonania kadłuba jachtu z żywic polimerowych zbrojonych włóknem szklanym lub węglowym,
 • z ochrony i zabezpieczenia powierzchni kadłubów jachtów,
 • organizowania produkcji i prowadzenia małych firm budujących jachty,
 • prowadzenia działalności gospodarczej związanej z eksploatacją jachtów, przystani i portów jachtowych.

Studia przygotowują również studentów do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Studia mają charakter studiów technicznych, trwają siedem semestrów.

Absolwent kierunku Budowa Jachtów posiada wiedzę z zakresu nauk podstawowych (matematyka, fizyka, chemia), nauk ogólno-technicznych oraz wiedzę specjalistyczną charakterystyczną dla projektowania i budowy jednostek pływających oraz inżynierii materiałowej. Wiedza specjalistyczna obejmuje: zagadnienia budowy i eksploatacji jednostek pływających w tym jachtów oraz ekonomii, organizacji produkcji i marketingu, a także opracowanie nowoczesnych materiałów i kompozytów o specyficznych cechach użytkowych oraz określania ich struktury i właściwości.

W obszarze kwalifikacji i umiejętności absolwent jest przygotowany do prowadzenia prac projektowych oraz budowy jachtów i jednostek sportowych. Prace te będzie prowadził w oparciu o wiedzę dotyczącą komputerowych metod projektowania kadłubów jachtów i ich ożaglowania oraz o nowoczesne technologie budowy z żywic wzmacnianych z włóknami szklanymi i węglowymi, a także w oparciu o wiedzę dotyczącą parametrów środowiska powietrzno-wodnego, w którym jachty będą eksploatowane.

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w biurach projektujących tego typu jednostki pływające, w stoczniach jachtowych, administracji morskiej, a także jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia małych firm produkujących jachty, jednostki sportowe lub inne obiekty budowane z kompozytów, np. śmigła turbin wiatrowych. Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia prac nad doborem i przygotowaniem materiałów do budowy jachtów, do opracowywania technologii i procesów wytwórczych, nadzór nad technologią i oceną gotowych wyrobów z laminatów lub kompozytów (kadłuby jachtów, śmigła turbin wiatrowych itp.). Może być także zatrudniony w zakładach produkujących wyroby z laminatów i kompozytów. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie problematyki technicznej. Będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia przede wszystkim na kierunkach Budowa Jachtów, Oceanotechnika lub Inżynieria materiałowa.

 • studia stacjonarne I stopnia (3,5 letnie)

  • studia podyplomowe (2 semestry)

   • Projektowanie jachtów i pływających jednostek sportowych