Oceanotechnika

Studia na kierunku Oceanotechnika to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są problematyką związaną z projektowaniem i budową jednostek pływających oraz obiektów offshore. 

Studiując kierunek Oceanotechnika uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych związanych z badaniem oraz wykorzystywaniem środowiska morskiego (statki, platformy wiertnicze, pojazdy podwodne itd), głównie do transportu, rybołówstwa, przemysłu wydobywczego oraz turystyki, rekreacji i sportu.

W zależności od wybranej i ukończonej specjalności, absolwenci są przygotowani do zatrudnienia na stanowiskach konstruktorów i technologów w biurach projektowych oraz zakładach wytwarzających i remontujących wielkogabarytowe konstrukcje stalowe (w szczególności z gałęzi przemysłu okrętowego oraz offshore), a także w działach technicznych przedsiębiorstw żeglugowych, w zakładach produkujących maszyny okrętowe, firmach dokonujących napraw na statkach w portach i na morzu, a także jako członkowie załóg pływających statków morskich i śródlądowych. Absolwenci przygotowani są także do pracy w portach morskich i śródlądowych, instytucjach i ośrodkach związanych z techniką morską, ochroną środowiska i transportem.

Studia na kierunku Oceanotechnika prowadzone są w formie stacjonarnej i trwają siedem semestrów.  Ostatnie trzy semestry to kształcenie zgodnie z wybraną specjalnością:

 • Projektowanie i budowa okrętów
 • Budowa i eksploatacja siłowni okrętowych

Projektowanie i budowa okrętów

Ta najbardziej klasyczna, okrętowa specjalność studiów na kierunku Oceanotechnika. Jej absolwent jest przygotowany do prowadzenia prac konstrukcyjnych oraz organizacji procesów wytwarzania i eksploatacji współczesnych statków (w tym jednostek transportowych i pomocniczych - obsługujących obiekty oceanotechniczne) oraz systemów i obiektów oceanotechnicznych, urządzeń przeładunkowych, urządzeń pokładowych i wspomagających działalność oceanotechniczną w zakresie eksploracji oceanów i wydobycia surowców. Prace te będzie prowadził w oparciu o wiedzę dotyczącą projektowania i wytwarzania statku, a także o wiedzę dotyczącą środowiska, w którym statek ten będzie eksploatowany, z uwzględnieniem warunków ekonomicznych eksploatacji. Absolwent tego profilu kształcenia może być zatrudniony w biurach projektowo-konstrukcyjnych, stoczniach produkcyjnych i remontowych, przedsiębiorstwach eksploatacyjnych (żeglugowych) żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej (kabotażowej), jak również w przedsiębiorstwach eksploatacji mórz i oceanów, administracji morskiej oraz nadzorze technicznym.

W ramach tej specjalności będzie istniała możliwość dyplomowania w następujących specjalizacjach:

1. Projektowanie ogólne okrętów, obiektów i urządzeń oceanotechnicznych.

Chcesz dowiedzieć się, dlaczego statek nie wywraca się na fali? A może interesuje Cię, co to jest turbulencja i jaki ma związek z maksymalną prędkością statku? Jeżeli tak to zapraszamy do dyplomowania w ramach projektowania ogólnego okrętów, obiektów i urządzeń oceanotechnicznych. Student uzyskuje tu wiedzę niezbędną do zarządzania projektem całego statku. Potrafi opracować projekt ogólny dowolnej jednostki pływającej zaczynając od kajaka, poprzez jacht sportowy, a kończąc na supertankowcu. Umie oszacować koszty budowy, ocenić czy jednostka będzie wystarczająco bezpieczna i jak będzie zachowywać się na fali. Koordynuje prace całego zespołu projektantów i technologów, a w razie konieczności może pracować jako inspektor organizacji nadzorującej budowę statku. Dyplomanci nauczą się u nas również modelowania trójwymiarowego, stosowania technik wirtualnej rzeczywistości i symulacji komputerowej.

2. Projektowanie konstrukcji oraz jej analiza wytrzymałościowa.

 Konstrukcja statków i obiektów oceanotechnicznych to cienka powłoka (zazwyczaj z blach stalowych) podparta układem wzajemnie przecinających się usztywnień i wiązarów. Projektując konstrukcję trzeba obmyśleć jak rozmieścić w przestrzeni elementy konstrukcji, jaki nadać im kształt oraz jakie mają mieć wymiary. Aby zrobić to dobrze trzeba odpowiedzieć na szereg pytań i wykonać prace w następujących szczegółowych obszarach:

 • tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej (CAD),
 • kontroli spełnienia wymagań norm i przepisów krajowych i międzynarodowych,
 • analizy wytrzymałości konstrukcji pod obciążeniem stałym (statyka) i zmiennym (dynamika),
 • oceny bezpieczeństwa i prawdopodobieństwa uszkodzenia lub zniszczenia konstrukcji (niezawodność i bezpieczeństwo),
 • wyboru najlepszego, względem przyjętego kryterium, wariantu projektowanej konstrukcji (optymalizacja).

Studenci którzy zdobędą wiedzę i umiejętności w tym zakresie będą przygotowani do pracy projektanta konstrukcji okrętowych ale także innych konstrukcji inżynierskich: samolotów, samochodów, mostów, masztów, itd. Mogą więc znaleźć zatrudnienie w wielu gałęziach przemysłu, nie tylko przemysłu okrętowego.

 

3. Metody produkcji obiektów oceanotechnicznych, a także wszelkich konstrukcji stalowych i z materiałów innowacyjnych.

W zakres tej specjalizacji wchodzą:

 • Analiza technik wytwarzania (spawanie, klejenie, cięcie itp).
 • Technologie wytwarzania konstrukcji innowacyjnych (struktury panelowe itp).
 • Kontrola jakości (jakość wymiarowa, kontrola spoin oraz powłok malarskich itp).
 • Organizacja systemów produkcyjnych (zarządzanie, mikroekonomia itp).
 • Technologie głębinowe (projektowanie systemów podwodnych).
 • Komputerowe wspomaganie produkcji (systemy projektowe, AutoCAD, Tribon, Catia itp).

Student dyplomujący się w ramach specjalizacji "technologicznej" ma możliwość np. badania posiadanych przez nasz wydział systemów pojazdów głębinowych, sprzętu metrologicznego, czy też korzystania z laboratorium komputerowego wyposażonego m.in. w oprogramowanie AutoCAD.


Ponadto, po zakończeniu studiów na tej specjalności, absolwenci będą mogli kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia na kierunku oceanotechnika.


Budowa i eksploatacja siłowni okrętowych

Absolwent tego profilu posiada wiedzę z zakresu podstaw projektowania, budowy i eksploatacji różnych rodzajów silników i układów napędowych statków oraz różnych typów siłowni okrętów i obiektów oceanotechnicznych. Po ukończeniu studiów, absolwenci ww. profilu są przygotowani do organizowania i nadzorowania produkcji w zakładach przemysłu okrętowego w zakresie wyposażenia siłowni okrętowych, organizowania i prowadzenia prac remontowych siłowni okrętowych i ich wyposażenia, obsługi siłowni i urządzeń okrętowych.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie m.in. w stoczniach produkcyjnych, stoczniach remontowych, zakładach kooperujących z przemysłem okrętowym, biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego, służbach technicznych przedsiębiorstw armatorskich, siłowniach jednostek pływających i innych obiektów morskich, placówkach naukowo badawczych przemysłu okrętowego, przedsiębiorstwach eksploatacji mórz i oceanów, administracji morskiej, nadzorze technicznym, portach i terminalach.

Absolwent tej specjalności może ubiegać się w urzędzie morskim o wydanie dyplomu oficera mechanika wachtowego.

Zdobędzie wiedzę m. in. z zakresu:

 • silników okrętowych,
 • urządzeń pomocniczych siłowni,
 • urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych,
 • napędów maszyn i urządzeń,
 • konstrukcji okrętów,
 • hydromechaniki i projektowania okrętów,
 • projektowania i eksploatacji siłowni okrętowych,
 • konstrukcji i eksploatacji:
 • zagadnień specjalistycznych:

  • niekonwencjonalne źródła energii,
  • wibroakustyka okrętowa,
  • okrętowa metrologia energetyczna,

 • technologii:

  • budowy i wyposażenia okrętów,
  • maszyn okrętowych,
  • budowy i remontu siłowni,

 • utrzymania stanu maszyn,
 • technik zabezpieczeń i ochrony środowiska.

 

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w takich przedsiębiorstwach jak:

 • jednostki badawcze, naukowe i dydaktyczne,
 • stocznie produkcyjne i remontowe, morskie oraz śródlądowe,
 • zakłady kooperujące ze stoczniami i inne zakłady przemysłowe,
 • platformy wiertnicze i wydobywcze,
 • biura projektowe,
 • towarzystwa klasyfikacyjne,
 • dozór techniczny
 • przedsiębiorstwa żeglugowe,
 • ciepłownie i elektrownie,
 • chłodnie,
 • bazy paliw i produktów smarowych,
 • straż pożarna,
 • policja,
 • firmy instalatorskie,
 • firmy audytorskie,
 • administracja portowa, terenowa i centralna,
 • prywatna działalność gospodarcza.