Informacje bieżące

Informacje dot. przyznawania świadczeń dla studentów w roku akad. 2021/2022 - semestr letni 18.02.2022 11:30

Student, który złoży wniosek o stypendium Rektora wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału do dnia 15 marca 2022 r. otrzyma wypłatę świadczenia, przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą rankingową najlepszych studentów, w dniu 22 kwietnia 2022 r. z wyrównaniem za miesiąc marzec.

UWAGA!

Po dniu 15 marca 2022 r. będą przygotowywane listy rankingowe stypendium Rektora. Złożenie wniosku po dniu 15 marca 2022 r. może skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz nie przyznaniem stypendium Rektora.

Student składający wniosek, w którym przedstawia takie same osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, jak w poprzednim semestrze, może dołączyć Podanie o uznanie osiągnięć z poprzedniego semestru/roku (format:  doc, rozmiar:  61 KB) w celu ich uznania bez powtórnego składania dokumentów potwierdzających ww. osiągnięcia.

 

Więcej informacji, formularz Wniosku o przyznawanie stypendium Rektora i Oświadczenia o niepobier...