Pomoc materialna

 

Terminy składania wniosków stypendialnych w roku akad. 2022/2023

 

STYPENDIUM MINISTRA

Drodzy Studenci, zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023.

Powyższe informacje są dostępne na właściwej stronie ministerstwa Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023 (konkurs SST03) - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Aktualne informacje znajdują się również w na stronie ZUT.

  

 

Uwaga studenci - nowe kryteria przyznawania stypendium socjalnego

 

Informujemy, że studenci, którzy w roku akademickim 2019/2020 będą ubiegać się  o stypendium socjalne, a ich miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty  528 zł *, powinni dołączyć  do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swoje i swojej rodziny.
Studentowi, który nie złoży ww. zaświadczenia odmawia się przyznania stypendium socjalnego.**


* Art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593,  z późn. zm.)

** Na podstawie art. 88 ust. 4  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)

 

 Sugerujemy ww. studentom wcześniejsze zgłaszanie się do ośrodka pomocy rodziny właściwego dla miejsca zamieszkania, ponieważ uzyskanie takiego zaświadczenia może trwać dłużej.

  

 

Informacje dot. przyznawania świadczeń dla studentów
w roku akad. 2021/2022 - semestr letni

 

 Dokument PDF

 

Wniosek o przyznawanie stypendium Rektora


Oświadczenie o niepobieraniu stypendium
na więcej niż jednym kierunku studiów

 

 Dokument PDF

 

 Dokument PDF

 

Informacje dot. przyznawania świadczeń dla studentów
w roku akad. 2021/2022 - semestr zimowy

 

 Dokument PDF

 

Harmonogram wypłat stypendiów

w roku akad. 2021/2022

 

 Dokument PDF

 

Informacje dot. przyznawania świadczeń dla studentów
w roku akad. 2020/2021 - semestr letni

 

 Dokument PDF

 

Zarządzenie nr 121
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów w roku akad. 2020/2021

 

 Dokument PDF

 

Informacje dot. przyznawania świadczeń dla studentów
w roku akad. 2020/2021 - semestr zimowy

 

 Dokument PDF

 

Harmonogram wypłat stypendiów

w roku akad. 2020/2021

 

 Dokument PDF

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW
w roku akad. 2019/2020 - semestr letni

 

 Dokument PDF

 

HARONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
w roku akad. 2019/2020

 

 Dokument PDF

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

 Dokument PDF

 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

  

 Dokument PDF

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

 Dokument PDF

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

 Dokument PDF

 

Zarządzenie nr 60 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 28 września 2017 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

 Dokument PDF

 

Zarządzenie nr 61 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 28 września 2017 roku
w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów
 w roku akademickim 2017/2018

 

 Dokument PDF

 INFORMACJE DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 - SEMESTR LETNI
TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE:

STYPENDIUM SOCJALNEGO (STYPENDIUM SOCJALNEGO O PODWYŻSZONEJ WYSOKOŚCI),

STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,

ZAPOMOGI

Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym stypendium socjalnego o podwyższonej wysokości), stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w każdym terminie.
TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE:

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Przy złożeniu przez studenta wniosku wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału do 11-03-2016 r. , wypłata przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej (wg listy rankingowej najlepszych studentów) świadczenia nastąpi 11-04-2016 r. (z wyrównaniem za miesiąc marzec).UWAGA!

Złożenie wniosku po 11-03-2016 r. może skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej

oraz brakiem przyznania stypendium, z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w semestrze letnim.

 

 

 

Zarządzenie nr 54 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 25 września 2015 roku
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" 

 Dokument PDF

 

Zarządzenie nr 55 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 25 września 2015 roku
w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów w roku akademickim 2015/2016
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" 

 Dokument PDF

 

Informacje dla studentów
dotyczące przyznawania pomocy materialnej
w roku akademickim 2013/2014

 Dokument PDF  (format:  pdf, rozmiar:  718 KB)

 

Wzory wniosków do pobrania oraz dodatkowych oświadczeń
(wnioski: o przyznanie stypendium socjalnego, o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, o przyznanie zapomogi;
oświadczenia: dot. sytuacji materialnej studenta, dot. nieopodatkowanych dochodów,
dot. ryczałtu - karta podatkowa, dot. składki zdrowotnej, dot. dochodu opodatkowanego
podatkiem dochodowym, dot. gospodarstwa rolnego)
z dnia 16 września 2013 roku

 

Zarządzenie nr 40 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 24 lipca 2013 roku
w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów
na rok akademicki 2013/2014

 

 

Zarządzenie nr 39 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 19 lipca 2013 roku
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie"

  

 

Wnioski o stypendia i pomoc materialną

należy składać w dziekanacie (pok. 21)