Informacje bieżące

Uwaga studenci - nowe kryteria przyznawania stypendium socjalnego 11.07.2019 13:35

Informujemy, że studenci, którzy w roku akademickim 2019/2020 będą ubiegać się  o stypendium socjalne, a ich miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty  528 zł *, powinni dołączyć  do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swoje i swojej rodziny.
Studentowi, który nie złoży ww. zaświadczenia odmawia się przyznania stypendium socjalnego.**


* Art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593,  z późn. zm.)

** Na podstawie art. 88 ust. 4  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)


Sugerujemy ww. studentom wcześniejsze zgłaszanie się do ośrodka pomocy rodziny właściwego dla miejsca zamieszkania, ponieważ uzyskanie takiego zaświadczenia może trwać dłużej.