Informacje bieżące

Konkurs na stanowisko asystenta w wymiarze 1 etatu w Katedrze Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu 29.12.2021 13:24

 

Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w wymiarze 1 etatu w Katedrze Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Charakterystyka stanowiska:

asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Wymagania kwalifikacyjne:
 1. wymagane wykształcenie: wyższe;
 2. tytuł zawodowy: magister inżynier kierunku Chłodnictwo i klimatyzacja, Transport lub pokrewnego;
 3. udokumentowane aktualne szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. ukończony kurs audytora Wewnętrznych Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 5. zalecane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu zagadnień klimatyzacyjnych oraz transportu chłodniczego;
 6. znajomość języka angielskiego umożliwiająca realizację prac badawczych i udział w projektach międzynarodowych;
 7. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
 8. znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem transportu i przechowywania czynników chłodniczych
Wykaz wymaganych dokumentów:
 1. wniosek o zatrudnienie;
 2. C. V.;
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów inżynierskich i magisterskich;
 5. inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie;
 6. program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku;
 7. udokumentowaną znajomość języka angielskiego;
 8. oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy;
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

Dziekanat (pok. 104)

al. Piastów 41,

71-065 Szczecin,

Tel. 91 449 47-71.

Termin składania dokumentów: do 31.01.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 09.02.2022 r.

Proponowany okres zatrudnienia: 01.03.2022 r do 28.02.2023 r.

Komisja konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Uczelni, dla którego stanowisko komisji konkursowej nie jest wiążące.

Zatrudnienie na podstawowym stanowisku pracy.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się możliwość do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 17.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pisemnie: na adres 70-310 Szczecin al. Piastów 17 lub e-mail IOD.kurek@zut.edu.pl; lub telefonicznie: 091 449 4924,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a w przypadku przyjęcia do pracy przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Treść ogłoszenia dostępna cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  232 KB)