Informacje bieżące

Konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu 02.07.2021 11:51

 

REKTOR

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w wymiarze 1 etatu

na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu, w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Charakterystyka stanowiska:
asystent w grupie pracowników dydaktycznych.


Wymagania kwalifikacyjne:

 1.  wymagane wykształcenie: wyższe;
 2.  tytuł zawodowy: magister inżynier kierunku logistyka lub pokrewnego,
 3.  doświadczenie dydaktyczne w obszarze problematyki logistycznej,
 4.  zalecany staż lub praktyka w zakładach pracy funkcjonujących w sektorze logistyczno-transportowym lub ośrodkach naukowo-badawczych,
 5.  znajomość języka angielskiego,
 6.  biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.


Wykaz wymaganych dokumentów:

 1.  wniosek o zatrudnienie,
 2.  C. V.,
 3.  kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4.  odpis dyplomu ukończenia studiów inżynierskich i magisterskich,
 5.  osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,
 6.  program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,
 7.  udokumentowana znajomość języka angielskiego,
 8.  oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy,
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)


Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Dziekanat (pok. 104)
al. Piastów 41,
71-065 Szczecin,
Tel. 91 449 47-71.

Termin składania dokumentów: do 27 sierpnia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 03 września 2021 r.

Proponowany okres zatrudnienia: 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

Komisja konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.
Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Uczelni dla którego stanowisko komisji konkursowej nie jest wiążące.
Zatrudnienie na podstawowym stanowisku pracy.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone
Zastrzega się możliwość do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.