Informacje bieżące

Konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu 15.06.2022 12:32

REKTOR

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta w wymiarze 1 etatu

na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Charakterystyka stanowiska:

adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Wymagania kwalifikacyjne:

1)      stopień doktora w dyscyplinie naukowej pokrewnej dla problematyki badawczej obejmującej zagadnienia logistyki;

2)      dorobek naukowy z dyscypliny inżynieria lądowa i transport;

3)      udokumentowana aktywność naukowa w latach 2019÷2022, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji opublikowanych lub przyjętych do druku wg Wykazu MEiN z dnia 21 grudnia 2021 r.;

4)      doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć obejmujących zagadnienia  logistyczne;

5)      znajomość języka angielskiego umożliwiająca realizację prac badawczych i udział w projektach międzynarodowych;

6)      biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1)      wniosek o zatrudnienie;

2)      C.V.;

3)      kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)      odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia;

5)      wykaz dorobku naukowego i zawodowego w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport;

6)      inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie;

7)      program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku;

8)      udokumentowaną znajomość języka angielskiego;

9)      oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy;

10)  zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1.

Komplet dokumentów z dopiskiem „konkurs na adiunkta” należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu

Biuro Dziekana (pokój 104)

71-065 Szczecin ul. Piastów 41

tel. 91 4494771

 

 

Termin składania dokumentów: 29.07.2022 r. do godziny 14.00 czasu lokalnego.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 05.08.2022 r.

Proponowany okres zatrudnienia: 01.10.2022 r. – 30.09.2023 r.

 

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)informuje się, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 17.

2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest:

a.       pisemnie: na adres 70-310 Szczecin al. Piastów 17 lub e-mail IOD.kurek@zut.edu.pl

b.       telefonicznie: 091 449 4924,

3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

4.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a w przypadku przyjęcia do pracy przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

5.       Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

6.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

7.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) -  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8.       Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9.       Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.