Badania Wydziału

Najistotniejsze kierunki badań realizowane w Wydziale Techniki Morskiej i Transportu to:

 • badania i rozwój metod projektowania i analizy wytrzymałości konstrukcji
 • środków transportu wodnego oraz optymalizacji środków  i systemów transportowych
 • badania i rozwój metod budowy i remontów środków transportu wodnego
 • badania i rozwój metod projektowania środków transportu wodnego
 • hydromechaniki okrętów oraz prognozowania właściwości morskich  i oporowo-napędowych
 • badania i rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii napędu środków transportu
 • badania i rozwój metod projektowania systemów technicznego zabezpieczenia
 • środków transportu wodnego i lądowego oraz badania bezpieczeństwa środków transportu
 • badania i rozwój metod projektowania i badań okrętowych i portowych  systemów przeładunku i transportu
 • badania i rozwój metod projektowania systemów transportowych,  procesów logistycznych i analizy ekonomicznej tych systemów
 • badania i rozwój metod projektowania i badań technicznych  stacjonarnych i mobilnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

 

Tematy badań realizowanych przez zespoły badawcze Wydziału:

 • Badania jednostopniowych obiegów chłodniczych
 • Badania zjawisk mechanicznych w napędach i ustrojach nośnych maszyn pokładowych
 • Pakiety programów wspomagających procesy projektowania siłowni okrętowych
 • Hydromechaniczne podstawy projektowania systemów i pływających obiektów oceanotechnicznych
 • Nowoczesne techniki wytwarzania konstrukcji głębinowych i okrętowych
 • Rozbudowa systemów pomiarowych i programów komputerowych związanych z wektorową analizą pola akustycznego
 • Inżynieria ochrony obiektów morskich i śródlądowych
 • Metody komputerowe w mechanice, hydromechanice i projektowaniu konstrukcji obiektów pływających
 • Badania procesów termodynamicznych i rozwój konstrukcji cieplnych silników tłokowych o spalaniu wewnętrznym i zewnętrznym
 • Technika śródlądowa
 • Niekonwencjonalne metody zasilania obiektów oceanotechnicznych
 • Okrętowe instalacje chłodnicze
 • Przestrzenne deformacje pola akustycznego reagującego na obecność obiektów trójwymiarowych
 • Rozwój metod projektowania energooszczędnych okrętowych siłowni motorowych
 • Zintegrowane systemy transportowe
 • Bezpieczeństwo i niezawodność jednostek pływających w warunkach sztormowych
 • Bezpieczeństwo i niezawodność zintegrowanych systemów transportowych
 • Procesy wytwórcze w oceanotechnice - Technologia wytwarzania, organizacji procesów
 • Niekonwencjonalne zastosowania sterowników programowych
 • Zastosowanie metod numerycznych do obliczenia połączeń elementów maszyn
 • Analiza efektywności termicznej obiegów chłodniczych, pomp ciepła i klimatyzatorów
 • Analiza wytrzymałościowa połączeń elementów maszyn
 • Rozwój metod projektowania energooszczędnych i proekologicznych siłowni okrętowych
 • Opracowanie metod i układów monitoringu i sterowania procesami technologicznymi
 • Nowoczesne technologie w budowie statków i urządzeń oceanotechnicznych
 • Badania zjawisk energetycznych w akustycznym polu przepływowym
 • Badania akustycznych zjawisk przepływowych w polu trójwymiarowym
 • Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego i wibroakustycznego statków i transportu morskiego
 • Konstrukcyjne bezpieczeństwo okrętów i obiektów oceanotechnicznych
 • Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji metodą elementów skończonych
 • Modelowanie matematyczne procesów cieplnych
 • Zarządzanie usługami innowacyjnymi w transporcie intermodalnym
 • Innowacyjne technologie w budowie statków i urządzeń oceanotechnicznych
 • Wieloparametrowa analiza rozwoju europejskich systemów transportu wodnego z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa i niezawodności
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji w systemach przemysłowych i transporcie
 • Analiza numeryczna konstrukcji płytowych na podłożu wielowarstwowym

 

Tematy badań realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału:

 • Innowacyjne technologie przewozowe w transporcie morskim i śródlądowym
 • Czynniki determinujące popyt na przewozy pasażerskie w aglomeracji szczecińskiej z uwzględnieniem szybkich środków transportu
 • Opracowanie determinant rozwoju i organizacji logistyki w przedsiębiorstwie transportowym
 • Model sterowania jakością w przedsiębiorstwie stoczniowym
 • Optymalizacja kształtu kadłuba statku transportowego
 • Opracowanie teoretycznych podstaw metod i procedur dynamicznego sterowania zabezpieczeniem materiałowym okrętowych procesów technologicznych
 • Numeryczne prognozowanie średniej długoterminowej prędkości eksploatacyjnej statku transportowego
 • Właściwości morskie w projektowaniu i eksploatacji statków
 • Ewolucyjne metody optymalizacji globalnej w zastosowaniu do projektowania konstrukcji okrętów
 • Perturbacje parametryczne w mechanice zniszczenia.
 • Deterministyczne i stochastyczne sformułowania układów belkowych
 • Wytrzymałość i niezawodność konstrukcji kadłuba okrętowego
 • Nieliniowa analiza konstrukcji posadowionych na podłożu
 • Modelowanie matematyczne niestacjonarnych pól temperatury w równoległoprądowych trójczynnikowych wymiennikach ciepła
 • Rozwój metod projektowania instalacji siłowni motorowych
 • Studium badań energooszczędnych i przyjaznych środowisku okrętowych systemów energetycznych
 • Sterowanie ruchem bezzałogowych pojazdów głębinowych
 • Metodyka badawcza wyznaczania przecieków gazu roboczego przez uszczelnienia elementów układu tłokowo-korbowego silnika Stirlinga
 • Zastosowanie metody symulacji komputerowej do analizy drzewa uszkodzeń z uwzględnieniem stanów awaryjnych, rezerw, degradacji i odnowy
 • Analiza porównawcza badań intensywności wydzielania ciepła przez materiały okrętowe oraz metoda poprawności pomiaru
 • Badania symulacyjne i rozwój systemów optymalizacji układów sterujących w procesach transportowych i składowania
 • Wpływ wybranych czynników na wydajność masową termoelektrycznej wytwornicy lodu kostkowego
 • Wpływ parametrów dwupołożeniowej regulacji temperatury na cechy eksploatacyjne chłodziarki termoelektrycznej
 • Badania wpływu regeneracji zewnętrznej ciepła na wydajność ziębniczą i efektywność energetyczną obiegu Lorenza dla mieszaniny R419A
 • Probabilistyczny model diagnostyczny okrętowego silnika napędu głównego statku