Erasmus+

Koordynator wydziałowy programu Erasmus+ na WTMiT: dr hab. inż. Zbigniew Sekulski
Adres e-mail: zbigniew.sekulski@zut.edu.pl
Pokój: 222
Strona internetowa: www.zbych.zut.edu.pl

Koordynator wydziałowy programu Erasmus+ jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym upoważnionym przez Dziekana do prowadzenia spraw związanych z realizacją programu. Koordynator wydziałowy inicjuje i koordynuje zawieranie umów z partnerami zagranicznymi. We współpracy z koordynatorem uczelnianym informuje władze, pracowników i studentów wydziału o celach, możliwościach i zasadach organizacyjnych i finansowych programu Erasmus+. Bierze udział w procedurze kwalifikacji studentów na stypendia Programu, przyjmuje kartę zgłoszeniową, pomaga sporządzić porozumienie o programie studiów odbywanych w uczelni partnerskiej, zatwierdza, w porozumieniu z Dziekanem, program studiów oraz wykaz zaliczeń, podpisuje z wyjeżdżającym stypendystą umowę student-uczelnia. Kontakt z koordynatorem jest niezbędny w trakcie pobytu za granicą a także po powrocie ze stypendium. Koordynatorowi bowiem należy przedstawić wykaz przedmiotów zaliczonych w uczelni partnerskiej aby po akceptacji Dziekana uzyskać zaliczenie okresu studiów odbytych za granicą w uczelni macierzystej.

Współpracując z uczelniami partnerskimi koordynator wydziałowy: przygotowuje i przekazuje dokumenty (umowy dwustronne, wnioski zgłoszeniowe stypendystów (studentów, nauczycieli akademickich, pracowników administracji), porozumienia o programie zajęć (Learning Agreement), zaświadczenia o czasie pobytu i liczbie przeprowadzonych zajęć dydaktycznych; monitoruje wymianę; gromadzi informacje; współpracuje we wzajemnym promowaniu uczelni partnerskich.

Uczelniana strona internetowa programu Erasmus+ jest dostępna pod adresem:
http://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/menu-poziome/aktualnosci.html

Listę uczelni partnerskich współpracujących z Wydziałem można znaleźć pod adresem:
www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/uczelnie-partnerskie/wtmit.html

Studia i praktyki zagraniczne. Przewodnik dla studentów:
Student Guidebook 2015 by Erasmus Student Network